Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO stanovuje vítěznou firmu RRK spol. s r. o, kterou doporučila komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek s nejnižší cenou díla 4.849.563,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2

ZO pověřuje starostu k nákupu 3 kontejnerů na tříděný odpad - sklo


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO vyjadřuje souhlas MŠ Račetice 44, příspěvková organizace k přijetí věcných darů a to:
 • Elektrické klávesy značka Yamaha PSR – 175

 • Elektrický sušák na prádlo, značky Comfy dryer(příloha č. 5, zápisu jednání ZO)


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO souhlasí s aktualizací Plné moci ze dne 23. 05. 2005 vydané z titulu Smlouvy o sdružení finančních prostředků a majetku ve znění dodatků. (příloha č. 4, zápisu jednání ZO).


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Nemocnicí Kadaň s.r.o. ve výši 9.975,-Kč a pověřuje starostu k podpisu. (příloha č. 3, zápisu jednání ZO).


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO na rok 2016 schvaluje vyrovnaný rozpočet s příjmy ve výši 9,004.700,--Kč a výdaje ve výši 9,004.700,--Kč, rozpočet dle závazných ukazatelů je přílohou č. 4 jednání ZO. Ad 6      Dotace
 • Starosta seznámil se zveřejněním Veřejné zakázky – vyhlášením veřejné soutěže „Oprava kaple Sv. Vojtěcha Račetice p. p. č. 370“, o jmenování Komise na otevírání obálek a Komise na hodnocení podaných nabídek ve stejném obsazení členů a proto dále jen komise. Komise předložila zprávu o hodnocení nabídek Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve které konstatovala, že do soutěže se přihlásila jediná firma a proto ji vybrala za vítěznou a doporučila podpis smlouvy o dílo.

   

Návrh na US č. 11/2016Starosta navrhuje, na základě zprávy Komise, určení vítěze soutěže firmu RRK spol. s r.o., IČ 14867184 s nabídkou ceny 554.257,--Kč včetně DPH a žádá o pověření podpisu smlouvy o dílo.Hlasování:                          ANO:     5                            PROTI:  0                            Zdrželi se:            1US č. 11/2016ZO určuje, na základě zprávy Komise, vítěze soutěže firmu RRK spol. s r.o., IČ 14867184 s nabídkou ceny 554.257,--Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. Ad 7      Různé
 • Starosta přítomné zastupitele seznámil, že pan Rainiš František neoprávněně pokácel Májku a tím způsobil škodu ve výši 3.500,--Kč, při osobním jednání škodu uznal a zavázal se ji v plné výši uhradit, což stvrdil svým podpisem na příslibu. (příloha č. 5 jednání ZO)

 • Starosta hovořil o refinancování úvěru poskytnutého FIO Bankou a.s úvěrem od CREDIT ALLIANCE, SE 

     Návrh na US č. 12/2016

Starosta navrhuje přijetí úvěru od CREDIT ALLIANCE, SE do výše 3.000.000,-Kč na refinancování kontokorentu s příslušenstvím poskytnutého FIO Bankou a.s. včetně zástav a žádá o pověření k podpisu smluv.Hlasování:                          ANO:     6                            PROTI:  0                            Zdrželi se:            0US č. 12/2016ZO schvaluje přijetí úvěru od CREDIT ALLIANCE, SE do výše 3.000.000,-Kč na refinancování kontokorentu s příslušenstvím poskytnutého FIO Bankou a.s. včetně zástav a pověřuje starostu k podpisu smluv. 
 • Starosta dále hovořil o žalobě podané Mikroregionem na úhradu platby ve výši 100.000,--Kč, proti které se obec odvolala.

 • Starosta seznámil o neoprávněném používání pozemků p. č. 412/259 a 412/260  a stavbách na nich vystavěnými manželi Abrhámovými, kterým byla zaslána výzva na uvedení do původního stavu (příloha č. 6 jednání ZO). Manželé byli pozváni na jednání k podání vysvětlení. Dostavila se paní Abrhámova a uvedla, že se spletli a že si pozemky pronajali od pana Kolenčíka, který je má v užívání, jako člen BD Račetice. Starosta vyzval p. Abrahámovou, aby ukončili veškeré aktivity na těchto pozemcích do konečného rozhodnutí ZO.  

   

Návrh na US č. 13/2016Starosta navrhuje nechat vyjádřit členy BD Račetice, zda nechat dát pozemky p. č. 412/259 a 412/260 do původního stavu nebo umožnit odprodej a rozhodnout o tom na dalším jednání.Hlasování:                          ANO:     6                            PROTI:  0                            Zdrželi se:            0US č. 13/2016ZO rozhodlo nechat vyjádřit členy BD Račetice, zda nechat dát pozemky p. č. 412/259 a 412/260 do původního stavu nebo umožnit odprodej a rozhodnout o tom na dalším jednání. 
 • Paní Ryšavá upozornila na hromádky písku, které zůstaly po opravě chodníků směrem k Podbořanům, a požádala o jejich odstranění.

     Ad  8     Závěr:  Jelikož nikdo z přítomných neměl žádné další připomínky k jednání a byly projednány všechny body programu, starosta jednání ZO v 17,30 hod. ukončil.     Zapisovatel: Kirchmayrová Lenka                                            Podpis:__________________________     Ověřovatelé a skrutátoři:     Ing. Jiří Vavřík                                                                                Podpis:__________________________                                     Růžena Kopecká                                                                           Podpis:__________________________     Zápis obsahuje 3 strany a byl zapsán 10. 07. 2016

 
Vyvěšeno: 13. 7. 2016Datum sejmutí: 29. 7. 2016Zodpovídá: Lenka Kirchmayrová

ZpětPro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Račetice bez výhrad a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, který je součástí Závěrečného účtu (příloha č. 3 jednání ZO)


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje Účetní závěrku za rok 2015


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO rozhodlo o záměru prodeje části pozemků p. č. 291/35 a 291/36 tak aby u silnice zůstal pruh široký cca 3,65 m široký.


Pro : 5 Proti : 1 Zdržel se : 1

ZO schvaluje nadále jako určeného zastupitele starostu, upravený návrh zadání a prodloužit lhůtu na zpracování návrhu územního plánu Račetice o 36 měsíců,s těmito změnami a požadavky na změnu:ZO nesouhlasí se zápornými stanovisky OBÚ Most a MPO Praha týkajících se výhradních ložisek nerostných surovin a chráněného ložiskového území a požaduje vyvolat osobní jednání s oběma institucemi za účelem provést změnu hranic CHLÚ 14670000 Pětipsy a Račetice a CHLÚ 07960000 Veliká Ves, včetně vypořádání a změny vypořádání zásob výhradního ložiska Bentonitu B 3146700 Račetice a výhradního ložiska hnědého uhlí B 3079600 Podlesice – Veliká Ves, tak, aby nebylo omezeno navrhované zastavěné území obce do budoucna a obec se mohla rozvíjet.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>