Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO souhlasí, aby Bytové družstvo Račetice přijalo úvěr od Equa banky, a.s. na refinancování stávajícího úvěru, úhradu závazku (vzniklý výstavbou 72 BJ ze smlouvy o dílo Obci Račetice) a úhrad všech souvisejících poplatků včetně odhadu a provize.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje soutěžní podmínky, uvedené v příloze 4 zápisu z jednání, pro výběrové řízení na pronájem hostince v Račeticích a jejich zveřejnění.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje krítkodobou finanční výpomoc Bytovému družstvu ve výši 40.662,- Kč (slovy: čtyřicettisícšestsetšedesátdvěkoruny) na dobu od 1.7.2012 do 31.12.2012, tato finanční výpomoc je určena na úhradu nesplacené půjčky.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO revokuje všechna rozhodnutí o půjčce Bytovému družstvu Račetice včetně ustanovení splátek.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje hradit mzdové náklady na pracovní místo administrativní pracovnice z rozpočtu obce a to 2/3 dle vykonávané práce a 1/3 mzdových nákladů bude účtovat BD Račetice. Přepočet se provede od 1.6.2011 a bude zaúčtován do 30.9.2012.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje prodej nemovitého majetku za uvedené ceny dle přílohy č.3 a to zálohově s realizací převodu po splacení, starosta zabezpečí smlouvy dle platné legislativy.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje prodloužení 2 pracovních míst na dobu určitou do 31.12.2012. Další rozšíření pracovních míst bude záviset na přiznaném příspěvku z fondů EU.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet s příjmy 14.152.800,- Kč a výdaji 14.152.800,- Kč. Rozpočet rozdělený na paragrafy a položky je přílohou č.6 zápisu jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vydává opatření č. OP 1/2012 až 8/2012 a určuje lhůtu jejich splnění do 30.11.2012. K tomuto datu se zašle písemná zpráva o plnění přijatých opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu.
OP 1/2012 - V účetním roce 2012 se provede oprava zaúčtování
OP 2/2012 - Na jednání ZO byl podepsán dodatek č. 1 k smlouvě o sdružení finančních prostředků majetku.
OP 3/2012 - Revokují se všechna rozhodnutí o půjčce BD Račetice včetně ustanovení splátek. Bytovému družstvu Račetice se poskytne návratná krátkodobá finanční výpomoc (SÚ 316) ve výši 40.662,- Kč a to dnem 1.7.2012 na vyrovnání svého závazku s dobou vrácení do 31.12.2012 na účet obce nebo do pokladny.
OP 4/2012 - ZO bude důsledně dodržovat zákonné termíny.
OP 5/2012 - Mzdové náklady na pracovní místo administrativní pracovnice se budou hradit z 2/3 Obcí Račetice (dle vykonávané práce) a 1/3 se bude podílet BD Račetice. Přepočet nákladů bude proveden od doby 1.6.2011.
OP 6/2012 - Stanovení rozpočtového provizoria na co nejkratší dobu a provádět kontrolu jeho dodržování.
OP 7/2012 Administrativní pracovnice nezastupuje účetní obce v účtování, administrativní pracovnice nedisponuje s rozpočtovými prostředky a neúčtuje, vybírá pouze poplatky za vidimaci a legalizaci.
OP 8/2012 - Na základě dodatku č.1 k smlouve o sdružení finančních prostředků a majetku se provedou opravy v zaúčtování, přijme se rozpočtová opatření a doplní se rozpočtový výhled, tyto úkony se provedou do 30.9.2012.
Zpráva o přijatých opatření a nápravě nedostatků zjištěných při "přezkoumání hospodaření Obce Račetice IČ: 00673161 za rok 2011" je přílohou č.9 zápisu jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vyjadřuje souhlas se Závěrečným účtem Obce Račetice s výhradami. Závěrečný účet je přílohou č. 5 zápisu jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>