Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje ručitelský závazek k úvěru a zástavu nemovitosti 72 BJ užívaných Bytovým družstvem Račetice IČ: 25467255 (v rozsahu zástav dle předchozího ručení ve prospěch RB a.s.) v souvislosti s poskytnutím investičního (hypotečního) úvěru od České spořitelny a.s. za účelem refinancování hypotečního úvěru u RB přijatého pro dokončení výstavby bytových jednotek v Obci Račetice a pro úhradu nezaplacené pohledávky rovněž vzniklé výstavbou. Ve výši max. do 25.000.000,- Kč, se splatností max. 14let.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity s účinností od 1.1.2012.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové změny ve výši 528.844,- Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí nařízení (nahrazuje vyhlášku obce) o režimu péče o vodní nádrž
pískovna, která je vlastnictvím obce a o režimu provozu a režimu regulovaného
rybolovu, včetně vydávání povolenek za úplatu a po odpracování 16 brigádnických
hodin a o dohledu nad rybolovem panem Pavlem Rosenbaumem. ZO schvaluje nařízení
a souhlasí s přijetím nařízení uvedených opatření, které jsou přílohou tohoto zápisu.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele povrchu dětského hřiště Silnice Group a.s. za cenu
117.000,-Kč a s výběrem firmy BAUSPECT s.r.o. na upevnění ocelového lemování v ceně cca. 10.000,-Kč.
Materiál zakoupí obec Račetice.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele chodníku kolem kostela z dotace KÚ jako
nejvýhodnějšího uchazeče určilo ZO společnost BAUSPECT s.r.o. s cenou včetně DPH
ve výši 329.860 Kč. ZO schvaluje zhotovitelem společnost BAUSPECT s.r.o. a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo dle zadávacích podmínek a nabídky a s termínem provedení
ve lhůtě 3 měsíců od data podpisu smlouvy o dílo.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vzalo na vědomí, že starosta obdržel rezignaci od 4 zastupitelů na výkon funkce
zastupitele a členů komisí obce Račetice. Rezignoval Václav Silovský, Miloš Ježek,
Miroslav Frollo a Josef Ryšavý. Starosta rezignace přijal a zapsal do došlé pošty. ZO
konstatuje, že rezignace byla podána dle znění Zákona o Obcích. Starosta zmíněným
náhradníkům doručil dne 1.7.2011mándát a ti na svůj mandát také rezignovali.
ZO souhlasí s rezignací paní Zachové na funkci člena finanční komise Obce a člena
revizní komise BD a s návrhem ustanovení nového člena finanční komise OÚ paní
Kirchmayrovou a bere na vědomí informaci o ustanovení člena revizní komise BD pana
Vavříka (představenstvo BD dává obci na vědomí).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá starostovi vyřešit problematiku pozemků uvedených v bodě 1 a vyřešit
problematiku pozemků uvedených v bodě 2. Soupis je přílohou tohoto zápisu. Termín
výsledné zprávy starosty o vyřešení problematiky je předběžně stanoven do 30.7.2011.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí a bere na vědomí ústní dohodu o způsobu provádění demolice požární
nádrže, provádění demontážních prací v kotelně firmou SIR a.s., nakládání
s demontovaným materiálem ve prospěch úhrad režijních nákladu SIR a.s. a ZD a
informace a dohody o stavu stavebního řízení a dotace na kotelnu a teplofikaci včetně
účasti Královopolská RIA a.s. a BAK a.s. a financování demolice nádrže z jimi
poskytnutých finančních prostředků ve výši 1 370 000,-Kč. Tyto kroky a postup jsou
v souladu s dohodou vyjednanou mezi starostou p. Vlastislavem Hofmanem a
představitelem KV RIA s. p. Nečasem. V celém finančním procesu jsou pak finanční
prostředky posuzovány jako zálohové (i pro SIR a.s.). V současnosti svůj zájem o
výstavbu z důvodu nevyjasněných legislativních dopadů KV RIA pozastavila a jedná se
společně KV RIA, Obec Račetice a BAK a.s. ing. Vilda o převzetí budoucího záměru a
doplnění teplárenského projektu obce Račetice o kogenerační jednotku s turbínou cca
4,5MW el. Všechny zúčastněné strany se dohodly, že klíčový termín pro sjednání finální
dohody je 30.7.2011. K tomu datu KV RIA odstoupí od záměru a BAK prostřednictvím
SIR a.s. poskytne opakovaně finanční prostředky ve výši 1 370 000,- ve prospěch účtu
Obce Račetice a obec tyto prostředky vrátí společnosti KV RIA. BAK a.s. pak nastupuje
na místo KV RIA a.s. jako zájemce – investor na instalaci kogenerace a dofinancování
souvisejících stavebních prací.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje nová znění vyhlášek obce a schvaluje obecně závazné vyhlášky Obce
Račetice:
1. OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
2. OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3. OZV č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu.
4. OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>