Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 2.
ZO souhlasí s prodloužením pracovní smlouvy pí Doležalové a Vaculíkové do doby získání dotace ESF.
Ukládá starostovi zadat vypracování územního plánu obce a zaslat zastupitelům smlouvy o prodeji rozestavěného objektu - obč. vybavenost.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje bezplatné užívání pozemku 420/1 v k.ú. Račetice p. Ryšavému ml. na dobu 3 let, výpovědní lhůta 1 měsíc.
záměr obce o pronájmu pozemku v k.ú. Račetice č.pp. 420/1
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO zvýšení provozní dotace MŠ Račetice na částku 23 700,- měsíčně od 1.7.2008
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
kotelna dle ad.3, Obec souhlasí s prodejem za předpokladu,že budou splněny všechna
ujednání smlouvy,kupní cena,kompenzace a dohody obsažené v nabídce a její oponentuře.
Kupující: AdvancedWorks a.s.,IČ 28189353,Přátelství 550, 10000 Praha 10
Kupní cena: Kupní cena za prodej nemovitostí p.p.č. 414/10 o výměře 221m2 ostatní
plocha,p.p.č. 414/7 o výměře 307m2 ostatní plocha,p.p.č. 414/47 o výměře 105m2 trvalý
travní porost,p.p.č. 414/4 o výměře 1008m2 trvalý travní porost,p.p.č. 414/2 o výměře
2683m2 vodní plocha,p.p.č. 414/6 o výměře 729m2 ostatní plocha, činí 10300 OOO,OOKč
Slovy:Desetmiliónůtřistatisíc korun českých.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1
ZO bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru, kulturní komise.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí usnesení z minulého jednání s tím, že všechny body jsou splněny nebo se plní. Trvá úkol : vyznačit parkovací místa v obytné zóně.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>