Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.1.2013

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman
Filip Pavlíček
Dana Tomanová
Přitomno hostů :
8
Zapisovatel :
Lenka Kirchmayrová
Ověřovatel(é) :
Filip Pavlíček Vlastislav Hofman

Ke stažení : zo-2013-01-10.flv

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.1.2013

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.1.2013

ZO rozhodlo prodat části pozemků z parcel p.č. 271/16 o výměře cca 90 x 195m a p.č. 411/2 výměře cca 6 x 195m (přesné hodnoty vyplynou z připravovaného geometrického plánu) za smluvní cenu 150,-Kč/m2 společnosti BOND Corporation, a.s. IČ: 29132967 za účelem výstavby obecně prospěšného záměru ( nájemní bydlení pro seniory) s přednostním zpětným odkupem v případě neuskutečnění realizace projektu za stejnou cenu a zřízením věcného břemene práva vstupu pro veřejnost(veřejná komunikace) na parcelu (tohoto času p.č. 411/2). Starosta se pověřuje a opravňuje vypracovat a podepsat kupní smlouvy o budoucí smlouvě kupní, kupní smlouvu, smlouvu o spolupráci,(dle předložených návrhů – příloha č.3) oddělovací plán a znalecký posudek.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k výběru nejvýhodnější nabídky z prezentovaných poskytovatelů úvěru mezi společnostmi: Spořitelní družstvo Akcenta Hradec Králové, Komerční Banka a UniCredit banka a dokončení všech právních úkonů a podepsání úvěrové smlouvy s jedním z výše uvedených poskytovatelů.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
Starosta navrhuje poskytnutí provozní zálohy ve výši 10.000,-Kč kulturní komisi na zajištění obecního plesu.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s tím, aby Mateřská škola Račetice 44, přijala vázaný finanční dar od Obce Libědice ve výši 2.000,-Kč.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje příspěvek na ozdravný pobyt dětí do 15 let uskutečněný v roce 2013 ve výši 1.000,-Kč na dítě. Příspěvek bude vyplácen na základě předloženého dokladu o zaplacení pobytu a potvrzení o jeho účasti.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 411/2 o výměře cca 6 x 195m za účelem výstavby obecně prospěšného záměru (nájemní bydlení pro seniory - komunikace).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0