Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.12.2009

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Kulík Václav
Tomanová Dana
Kirchmayrová Lenka
Ježek Miloš
Přitomno hostů :
1
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Kirchmayrová

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.12.2009

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.12.2009

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2010 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu roku 2009 na jeden kalendářní měsíc
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
schvaluje rozpočtovou změnu č. 2
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje inventarizační komisi, příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2009
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
bere na vědomí informaci o průběhu dílčího přezkoumání obce za rok 2009
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
schvaluje poskytnutou finanční výpůjčku Bytovému družstvu Račetice ve výši 302 tis. Kč, sepsání smlouvy o výpůjčce s termínem vrácení prostředků ve třech splátkách - 1.splátka v měsíci prosinci ve výši 100 000,- Kč, druhá splátka v měsíci lednu ve výši 100 000,- Kč a třetí splátka v měsíci únoru ve výši 102 000,- Kč.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
bere na vědomí stížnost pí Zákutné - neřešené reklamace
schvaluje dodatek OZV o místních poplatcích – u poplatku za odvoz odpadu se mění termín splatnosti poplatku do 30.6. běžného roku od 1.1.2010
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá pí Ježkové připravit do příštího jednání návrh OZV o volném pohybu psů v obci
ZO neschvaluje žádost p. Emila Ondy o umístění reklamních cedulí v obci
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje příspěvek Nemocnici Kadaň ve výši 7378,- Kč
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje fin. Příspěvek MŠ Račetice ve výši 3500,- na nákup ván.dárků
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje zadánání zakázky na demolici rozest.stavby OV f. p. Belaniče za dohodnutou cenu Kč 200 000,- vč. DPH. Zastupitelům bude předložena ke schválení smlouva.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí informace o podané žádosti na rekonstrukci čp. 11 a jednání s HK Louny
ZO bere na vědomí informaci o VPP