Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 11.6.2013

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman, Růžena Kopecká, Filip Pavlíček, Dana Tomanová
Přitomno hostů :
9
Zapisovatel :
Kirchmayrová Lenka
Ověřovatel(é) :
Vlastislav Hofman, Dana Tomanová

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 11.6.2013

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 11.6.2013

ZO schvaluje rozšíření poptávky na poskytovatele úvěru o společnosti SBERBANK CZ, a.s. a PPF banka a.s. a pověřuje starostu k jednání a přípravě smluv.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi Obcí Račetice a BOND Corporation a.s. podepsané dne 24. 01. 2013 o prodloužení splatnosti za předmět koupě do 30. 12. 2013 a pověřuje starostu k jeho podpisu (návrh přílohou zápisu jednání ZO).
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje nabídku od Ing. Františka Kačírka, IČ: 40012191 za částku 427.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy, která je součástí nabídky (příloha k zápisu jednání ZO).
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje, na základě ustanovení § 99, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) a v souladu s ustanovením § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, konkursní komisi konkursního řízení na ředitele MŠ Račetice 44 takto:

Za zřizovatele: Vavřík Jiří, Tomanová Dana
Za KÚ byl delegován: Svobodová Jarmila
Za ŠI byl delegován: Mgr. Zelenková Erika
Jako pedagogický pracovník MŠ Račetice 44: Wufková Petra, jako náhradník v případě nepřítomnosti Alžběta Fiřtová
Jako člen odborník byla oslovena a souhlasí: Mgr. Štecherová Jana (6. MŠ Kadaň)
Tajemník komise: Kirchmayrová Lenka
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí dotace a podmínek dotace na „Dovedné ruce“ ve výši 30 000,-Kč a vyhotovení Územního plánu ve výši 200 000,-Kč obě od Ústeckého kraje a pověřuje starostu podpisem dotačních smluv.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0