Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.3.2018

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

web obce: http://www.racetice.cz/uredni-deska/zapis-z-jednani-zo-konane-dne-19032018-418.html?kshow=3&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2018&hledej=&nadpisy=ano&kde_hledat=sekce&kateg%5B4%5D=6&cas=starsi&doba=-1&casod=&casdo=&kshowback=3

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.3.2018

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.3.2018

ZO pověřuje starostu k podpisu dodatku s firmou RRK s.r.o. na prodloužení termínu provedení díla dle Smlouvy o dílo, s novým termínem dokončení do 15. 04. 2018


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Vybavení pro údržbu zeleně Račetice“ u Ústeckého kraje na částku 50.000,-Kč. Nákup techniky s celkovými náklady ve výši 85.000,-Kč včetně DPH. Financování nad rámec dotace zajistí obec z vlastních prostředků.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1

ZO schvaluje zadání víceprací v rozsahu oplechování balkónů, položení nového povrchu na balkonech, prodloužení střechy a podbití, nastavení okapů a hromosvodů atd. do výše 163.000,-Kč na 1 bytový dům (3x BD) firmě Fivek Luboš Chomutov - neplátce DPH.


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 2

ZO schvaluje dotaci ve výši 9.675,-Kč a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace s nemocnicí Kadaň. (příloha č. 3 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO pověřuje k podpisu, Nájemní smlouvy s firmou PRONESTA spol. s r.o., na dobu určitou a to 15let s nájmem 5.000,-Kč/měs. za Obecní obchod a 1.000,-Kč/měs za sklady. (Příloha č. 4 jednání ZO).


Pro : 4 Proti : 1 Zdržel se : 1

ZO pověřuje starostu k  jednání o dluhu z nájmu p. Josefa Bartoně z hospody, kdy dluh může p. Bartoň umořit stavebními úpravami soc. zařízení v objektu.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje postoupení záležitosti dluhu p. Khomjakové právníkovi a pověřuje starostu k zajištění nutných právních úkonů.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO vyjadřuje souhlas MŠ Račetice 44, příspěvková organizace k přijetí daru od Obce Pětipsy výši 1.000,-Kč (příloha č. 5 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO uděluje výjimku z počtu dětí ve třídě, stanovené právním předpisem, na celkový počet 25 dětí na školní rok 2018/2019 (příloha č. 6 jednání ZO).ZO bere na vědomí uzavření MŠ Račetice 44, příspěvková organizace v době letních prázdnin od pondělí 02. 07. 2018 do pátku 24. 08. 2018, dále bere na vědomí termín 02. 05. 2018 pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 7 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO stanovuje měsíční zálohy na provoz MŠ Račetice 44, příspěvkové organizaci a to ve výši 24.000,-Kč.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na ozdravný pobyt dítěte s trvalým pobytem v obci Račetice, do věku 15 let, uskutečněný v roce 2018. Příspěvek ve výši 1 000,-Kč bude vyplácen na základě předloženého potvrzení o zaplacení pobytu a jeho účasti.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje příspěvek pro ZŠ Vilémov ve výši 10.000,-Kč na podporu vzdělání.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0