Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.6.2018

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.6.2018

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.6.2018

ZO revokuje US č. 6/2016 vydané na jednání konané dne 25. 4. 2016


ZO schvaluje platnost Urbanistické studie obce Račetice do 31.12.2020ZO potvrzuje nadále záměr ve smyslu § 44 zákona č.183/2016 Sb. v platném znění pozdějších předpisů, pořízení územního plánu pro obec Račetice.ZO potvrzuje, že dle příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb. osobou, která bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu je nadále pan Vlastislav Hofman, bytem Račetice 102, tel: 724 784 828, email: starosta@racetice.cz.ZO potvrzuje platnost žádosti o pořízení ÚP Račetic dle § 6, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pozdějších předpisů, Odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Kadani a ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pozdějších předpisů, určuje delší lhůtu zpracování a sice prodlužuje ji o 3 roky.


ZO rozhodlo, že veškěrá jednání o územním plánu Obce Račetice budou veřejná.


ZO schvaluje hradit nájemné od měsíce 07/2018 za pronajaté prostory pro obecní obchod ve výši 6.000,- Kč/měs.


ZO doplňuje zápis z jednání ZO konané dne 19. 03. 2018 o US č 01-1/2018 ve znění:ZO schvaluje přijetí žádosti o dotaci na projekt "Vybevení pro údržbu zeleně Račetice" u Ústeckého kraje na částku 50.000,- Kč. Nákup techniky s celkovými náklady ve výši 85.000,-Kč včetně DPH. Financování nad rámec dotace zajistí obec z vlastních prostředků.


ZO schvaluje OZV č. 01/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Račetice za rok 2017 s HV ve výši 100 218,41 Kč a schvaluje převod HV do rezervního fondu do doby, než se rozhodne o jeho využití.


ZO schvaluje přebytkový rozpočet s příjmy ve výši 8.911.900Kč a výdaji 8.711.900Kč.


ZO schvaluje účetní závěrku obce Račetice za období 2017


ZO schvaluje závěrečný účtu bez výhrad a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, který je součástí Závěrečného účtu.


ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku dle přiloženého plánku, pozemek vznikne rozdělením parcely 369/1 a bude o výměře 215m2. Rozdělení pozemku uhradí nový majitel.


ZO rozhodlo odkup pozemku od pana [xxxx] p. č. 291/20 o výměře 1008m2 a pozemku 412/287 o výměře 238m2 za cenu 50.000,- Kč.


ZO zadalo zakázku společnosti Baustyr stavby s.r.o., Oprava chodníků Račetice 2018 za cenu 680.000,- Kč (bez DPH - vítězný zhotovitel není plátce DPH) s přijetím dotace v částce 308.000,- Kč.


ZO stanovuje 9 členů zastupitelstva na volební období 2018-2022.