Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 14.12.2010

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman
Jiří Vavřík
Dana Tomanová
Filip Pavlíček
Jiří Smejkal
Josef Ryšavý
Miloš Ježek
Miroslav Frollo
Václav Silovský
Přitomno hostů :
7
Zapisovatel :
Vavřík Jiří
Ověřovatel(é) :
Tomanová, Ryšavý

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 14.12.2010

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 14.12.2010

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na měsíc ve výši 1/12 schváleného rozpočtu roku 2010 na jeden kalendářní měsíc.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO přijalo rozpočtové opatření - převod finančních prostředků z jednotlivých kapitol.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Byl přijat návrh pana Hofmana o dodavateli znaku a vlajky pro obec - p. Kasík za finanční odměnu 32.000Kč - uzavření smlouvy s tímto uchazečem provede starosta obce.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Změna usnesení 27/2010: Starosta a místostarosta jsou v období mezi dvěma zastupitelstvy oprávněni nakládat s hotovostí nebo finančními prostředky obce do výše 40.000Kč bez DPH. To se netýká běžného hospodaření obce.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Změna usnesení 2010/30:
Nový text: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje znění podmínek zanesených do Smlouvy o spolupráci, Kupní smlouvy na nemovitosti a Dohody postoupení práv a převodu povinností s vybraným investorem na výstavbu Bioenergetického centra v Račeticích a schvaluje uzavření a podpis těchto smluv...
Pro : 7 Proti : 2 Zdržel se : 0
Provedením inventur movitého a nemovitého majetku obce, zásob a majetku v obchodě a finančních prostředků je pověřena kontrolní a revizní komise. Termín do 31.1.2011.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0