Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 16.10.2012

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Vavřík Jiří
Pavlíček Filip
Přitomno hostů :
11
Zapisovatel :
Kirchmayrová Lenka
Ověřovatel(é) :
Vlastislav Hofman Filip Pavlíček

Ke stažení : zo-2012-10-16.flv

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 16.10.2012

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 16.10.2012

ZO odsouhlasilo vyčíslený závazek vůči Bytovému družstvu Račetice k 31.12.2011 ve výši 3.813.546,61Kč. S možnou korekcí za léta 2004-2006. (příloha č. 3 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje uhradit závazek vůči Bytovému družstvu Račetice ve výši 3.813.543,61Kč z nájmu 72 BJ na základě Smlouvy o sdružení finančních prostředků a majetku podepsané 21.7.2003.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh a podepsání dodatku č.2 Smlouvy o sdružení finančních prostředků a majetku podepsané 21.7.2003. (Příloha č.4 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje vzorový dodatek k Nájemní smlouvě mezi obcí, BD a nájemníkem 72BJ. (Příloha č.5 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje vzorový dodatek k Smlouvě o budoucí Smlouvě kupní mezi obcí, BD a nájemníkem 72BJ. (Příloha č.6 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schavluje podepsání dodatku Nájemních smluv a Smluv o budoucí smlouvě kupní s nájemníky 72BJ.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO scvaluje přijetí nebankovního úvěru (půjčky) ve výši 2.691.600,- Kč od Ing. Petra Holuba s dobou splatnosti do 30.11.2012 a s náklady: poplatek za sjednání je 6.729,- Kč a úrok 32.450,- Kč.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh Úvěrové smlouvy č. 1001269110 s platebním kalendářem. (Příloha č.12 k jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje podepsání Úvěrové smlouvy č. 1001269110 s platebním kalendářem s Ing. Petrem Holubem. Za obec Vlastislav Hofman a Bc. Jiří Vavřík.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k zajištění veškerých úkonů nutných k čerpání dotace SZIF.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 takto :

Příjmy se navyšují o 799.000,- Kč v těchto paragrafech :
Příjmy SA 799.00,- Kč
§4111 transfery ze státního rozpočtu 29.000,- Kč
§4116 VPP - veřejná zeleň 260.000,- Kč
§3612 bytové hospodářství 510.000,- Kč

Výdaje se navyšují o 799.000,- Kč v těchto paragrafech :
Výdaje SA 799.000,- Kč
§6115 volby 29.000,- Kč
§6409 sankce KÚ 9.000,- Kč
§3612 bytové hospodářství 190.000,- Kč
§3745 péče o vzhled obcí a zeleň (VPP) 480.000,- Kč
§6171 činnost místní samosprávy 91.000,- Kč
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO přijímá plnění od České pojišťovny, a.s. ve výši 246.559,- Kč. (Částka 74.029,- Kč přišla na účet obce a částka 172.530,- Kč přišla na účet BD).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje příspěvek na opravu nemovitého majetku :
1) Obecní majetek - opravy zajistí Obec Račetice
2) Bytové jednotky č.p. 112/B, 111/B a 110/B - opravy zajistí nájemník z poskytnutých finančních prostředků, nájemníkům se poskytne celková částka 22.903,- Kč dle seznamu (Příloha č.7 jednání ZO).
3) Bytové jednotky spravující BD - opravy zajistí BD, bytovému družstvu bude poskytnuta částka 197.688,- Kč.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO obce pověřuje p. Ježkovou k přípravě dokladů k přeúčtování nákladů, které byly vynaloženy na zhodnocení obecního majetku a přípravou podkladů rozpočtové změny. Náklady budou účtovány jako zhodnocení majetku obce. Termín přípravy do dalšího ZO.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje účtování okolním obcím, které využívají služeb MŠ Račetice 44 příspěvek na financování neinvestičních nákladů dle skutečného stavu. 1 žák - 1 měsíc 814,- Kč a pověřuje Bc. Jiřího Vavříka k zajištění potřebných kroků. (Příloha č.8 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje nového operátora dodávky mobilních sítí Vodafone a podepsání smlouvy. (Příloha č.9 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje uhrazení poplatku za odstoupení od smluv o dodávce mobilní sítě O2 ve výši 17.000,- Kč za 4 telefonní čísla.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje hrazení paušálu mobilních telefonů ve výši tarifu pro starostu, místostarostu, obecní obchod a obecní úřad bez vyžadovaného příspěvku od uživatelů.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo přijetí dotace z ÚP pro 4 obyvatele Račetic a zřízení 4 pracovních míst na dobu do 31.3.2013 a ukončení 1 pracovního poměru ke dni 31.10.2012.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje opravu usnesení 2012/22 (záměr prodeje nemovitého majetku) a usnesení 2012/39 (prodej nemovitého majetku). Vypouští se pozemek č. 412/209 o výměře 27m2 v k.ú. Račetice neboť není ve vlastnictví obce.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje nákup a instalaci dvou měřičů rychlosti od firmy EMPESORT, s.r.o. z Valašského Meziříčí za celkovou cenu 111.799,- Kč včetně DPH s 3 měsíčním zkušebním provozem.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje předat obecnímu právnímu zástupci JUDr. Chmelenské tyto záležitosti:
1) řízení ve věci úhrady poplatku z ubytovací kapacity danné OZV 5/2011.
2) řízení ve věci směny a náhrady pozemků se ZD Račetice z důvodu, že ZD Račetice neplní dlouhodobě dohody, kterými byl podmíněn převod pozemků a nemovitostí z Obce Račetice na ZD Račetice.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO přijalo návrh dodatku a schvaluje podpis dodatku č.1 ke Smlouvě o exkluzivitě, kde se mění text termínu jistiny takto: Výše uvedená suma celkem ve výši 1.370.000,- Kč bude jistinou do data 30.6.2013. (Příloha č.11 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0