Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 16.12.2011

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Tomanová Dana
Vavřík Jiří
Hofman Vlastislav
Smejkal Jiří
Přitomno hostů :
12
Zapisovatel :
Vavřík Jiří
Ověřovatel(é) :
Tomanová, Smejkal

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 16.12.2011

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 16.12.2011

ZO pověřilo starostu a místostarostu jednáním o dotacích pro rok 2011-2013 a zároveň schválilo smlouvu se společností In solidum s.r.o. za částku 30.000Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2012.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2.
ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012-2015.
ZO schvaluje odpisový plán.
ZO schvaluje inventarizační komisi.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje záměnu partnera KV RIA Brno za TENZA a.s. Brno s tím, že Tenza poskytne finanční prostředky ve stejné výši jako původní KV RIA, tedy ve výši 1.370.000Kč a to formou složení na bank. účet obce jako jistotu respektive bezúročnou půjčku s předběžným termínem 4/2012 a pověřuje starostu podepsáním příslušných smluv a dokumentů.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí a schvaluje tato opatření - vypracování dodatku ke smlouvě o sdružení prostředků a opravy fasád návětrných stran bytových domů. ZO pověřuje paní Kirchmayrovou Lenku.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje strategický plán obce.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje složení konkursní komise na ředitele MŠ Račetice 44 v tomto složení :
Za zřizovatele : Vavřík Jiří, Tomanová Dana
Za KÚ byl delegován : Svobodová Jarmila
Za ŠI byl delegován : Mgr. Zelenková Erika
Jako pedagogický pracovník MŠ Račetice 44 : Wufková Petra
Jako člen odborník byla oslovena a souhlasí : Mgr. Štecherová Jana (6.MŠ Kadaň)
Tajemník komise : Kirchmayrová Lenka
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí sponzorských darů MŠ Račetice 44.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje dohodu o provedení práce v rozsahu 12 hodin měsíčně s panem Pavlíčkem Filipem - od 1.1.2012 do 31.10.2014
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Vzhledem k tomu že se jedná o vztah nájemce a budoucího vlastníka RD proto ZO tento záměr schvaluje - prodej pozemku p.p. 412/225.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0