Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 17.12.2018

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 17.12.2018

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 17.12.2018

Zastupítelstvo obce Račetice určuje zapisovatelem zasedání Sylvii Jarošovou.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice určuje ověřóvatelí zápisu Bc. Aleše Kvasničku a Ing. Josefa Ryšavého.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Zahájení zasedání

2. Dodatečné složení slibu

3. Kontrola usnesení z minulého jednání

4. Volení členů finančního a kontrolního výboru

5. Informace o aktuálním stavu obce a dění v obci

6. Informace o vztahu mezi bytovým družstvem a obcí

7. Zpráva odpadového hospodářství

8. Zpráva o revizi dotačních titulů

9. Schválení veřejnoprávní smlouvy s m_ěstem Kadaň

10. Schválení školského obvodu ZS a MS Vilémov

11. Schválení změny rozpočtu

12. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019

13. Výpověď z nájmu obecního obchodu

14. Výpověď služby lékaře v ordinaci Račetice

15. Projednávání stavu pohostinství Račetice

16. Určení osoby spolupracující při návrhu územního plánu obce ve volebním období 2018-2020

17. Různé

18. Závěr


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce-Račetice volí jako člena Finančního výboru R. Sluníčka.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice volí jako člena Finančního výboru H. Ryšavou. 


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice volí jako člena Kontrolního výboru J. Kotlanovou.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice volí jako člena Kontrolního výboru H. Jenčovou.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice nominuje starostu Antonína Bartoně jako zástupce obce do bytového družstva.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Kadaň na zajištění řešeni přestupků spáchaných na území obce Račetice v roce 2019.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje školský obvod ZŠ Vilémov.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje starostovi obce Račetice změnu rozpočtu č. 2 pro rok 2018. 


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje starostovi obce Račetice pravomoc schválení změny rozpočtu obce Račetice pro rok 2018 č. 3 do maximální výše 300 000 Kč.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 6 322 100 Kč.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice pověřuje starostu obce sepsáním dodatku ke smlouvě stávající, který bude obsahovat všechny náležitosti týkající se povinností a sankcí, a prodloužením stávající smlouvy do 30.9.2019.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Osobou spolupracující při návrhu územního plánu obce ve volebním období 2018-2022 bude starosta Antonín Bartoň.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0