Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.12.2017

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

web obce: http://www.racetice.cz/uredni-deska/zapis-z-jednani-zo-ze-dne-18-12-2017-400.html?kshow=3&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2018&hledej=&nadpisy=ano&kde_hledat=sekce&kateg%5B4%5D=6&cas=starsi&doba=-1&casod=&casdo=&kshowback=3

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.12.2017

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.12.2017

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2018 a to čerpání výdajů ve výši jedné dvanáctiny z celkové částky upraveného rozpočtu roku 2017 a rozpočtové opatření č. 2 přesun mezi položkami dole přílohy č. 7


Pro : 5 Proti : 1 Zdržel se : 0

ZO schvaluje Spisový a skartační řád Obce Račetice, Račetice č. p. 11, 438 01 Žatec ve znění přílohy (příloha č. 3 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO pověřuje starostu k podpisu a provedení změny Pachtovní smlouvy ve smyslu provedení změny pachtýře z pana Josefa Ryšavého nejst. (z důvodu úmrtí) na Josefa Ryšavého, syna – jako nového vlastníka (pronájem pozemku na Pískovně).


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1

ZO schvaluje proplacení nákladů na opravu chodníku, v případě přiznání dotace, do maximální výše 650,- Kč za m2 panu MUDr. Václavu Silovskému. ZO dále schvaluje podání žádosti na opravu chodníků v celkové výši 680.000,--Kč, předpokládaná podpora UK 300.000 – 350.000,-Kč. Financování nad rámec dotace zajistí obec z vlastních prostředků. (příloha č. 4 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO stanovuje odměny pro starostu a místostarostu ve výši 0,4 maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev (příloha č. 5 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje ve stejné výši, jako doposud, odměny neuvolněným zastupitelům, předsedům a členům komisí (příloha č. 6 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0