Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 20.12.2012

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Vavřík Jiří
Tomanová Dana
Přitomno hostů :
8
Zapisovatel :
Vavřík Jiří
Ověřovatel(é) :

Ke stažení : zo-2012-12-20.flv

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 20.12.2012

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 20.12.2012

ZO pověřuje starostu k výběru nejvýhodnější nabídky do 9. ledna 2013 a dokončení všech právních úkonů k sepsání smluv - realizaci úvěru se zástavou nemovitosti (Spořitelní družstvo Akcenta Hradec Králové, Komerční banka a.s.).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vyhlásilo záměr prodeje části pozemku p.p.č. 271/16 o výměře cca 25.000m a části pozemku 412/49 k hranici p.p.č. 271/16 v kú Račetice k výstavbě nájemního bydlení pro seniory.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu o uznání dluhu paní Syslové Ilony ve výši 1.486.800,- Kč.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO Schvaluje bezúplatné nabztí pohledávky, kterou vlastní paní Syslová Ilona za panem Boulangerem a paní Khomiakovou představující budoucí vlastnická práva k bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 111 ve výši 640.000,- Kč. Tímto krokem se uhradí část dluhu paní Syslové Ilony.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO Přijímá obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO revokuje usnesení č. 44/2011 rozpočtové provizorium na rok 2012 (čerpání rozpočtu 1/12).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 čerpání do výše příjmu.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje opravu zápisu komentáře bodu 4. Rozpočet - datum zveřejnění je 14.6.2012.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo pořízení investice (Molo na Pískovně) ve výši 102.300,- Kč.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo inventarizační komisi v tomto složení : předseda Filip Pavlíček, členové Jarmila Ježková a Jarmila Dobročaniová.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Radonicko na rok 2013.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje na základě doporučení výběrové komise jako vítěznou nabídku pana Dobročaniho Víta.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podepsání nájemní smlouvy na hostinec v Račeticích na dobu určitou a to na dobu 5 let.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2 - položkové změny - přesuny mezi ukazateli.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013 čerpání do výše příjmu.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0