Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 20.7.2011

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman
Dana Tomanová
Filip Pavlíček
Jiří Smejkal
Přitomno hostů :
14
Zapisovatel :
Hofman Vlastislav
Ověřovatel(é) :
Tomanová Dana, Pavlíček Filip

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 20.7.2011

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 20.7.2011

ZO schvaluje rozpočet Obce Račetice na rok 2011 jako vyrovnaný, ve výši:
Příjmy 4.455.900,- Kč
Výdaje 4.455.900,- Kč
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje závěrečný účet obce roku 2010 s výhradami a zároveň přijímá opatření
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 ze dne 22.2.2011.
ZO schvaluje hospodářský výsledek PO MŠ Račetice čp. 44 ve výši 13 728,10 Kč, který
je součástí zprávy ZÚ Obce Račetice za rok 2010. ZO schvaluje zaúčtování
hospodářského výsledku do rezervního fondu.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje následující prodej a koupi nemovitostí za podmínek uvedených v záměru
prodeje takto:
Cena se stanovuje 50,- Kč/m2 + poplatky (podíl z ceny geodetického plánu + 500,- Kč
správní poplatek - kolek) a splatnost do 31. 12. 2011.
Sepsání kupních smluv s kupujícími provede starosta obce od 21.7.2011.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje nová znění vyhlášek obce a schvaluje obecně závazné vyhlášky Obce
Račetice:
1. OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
2. OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3. OZV č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu.
4. OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí a bere na vědomí ústní dohodu o způsobu provádění demolice požární
nádrže, provádění demontážních prací v kotelně firmou SIR a.s., nakládání
s demontovaným materiálem ve prospěch úhrad režijních nákladu SIR a.s. a ZD a
informace a dohody o stavu stavebního řízení a dotace na kotelnu a teplofikaci včetně
účasti Královopolská RIA a.s. a BAK a.s. a financování demolice nádrže z jimi
poskytnutých finančních prostředků ve výši 1 370 000,-Kč. Tyto kroky a postup jsou
v souladu s dohodou vyjednanou mezi starostou p. Vlastislavem Hofmanem a
představitelem KV RIA s. p. Nečasem. V celém finančním procesu jsou pak finanční
prostředky posuzovány jako zálohové (i pro SIR a.s.). V současnosti svůj zájem o
výstavbu z důvodu nevyjasněných legislativních dopadů KV RIA pozastavila a jedná se
společně KV RIA, Obec Račetice a BAK a.s. ing. Vilda o převzetí budoucího záměru a
doplnění teplárenského projektu obce Račetice o kogenerační jednotku s turbínou cca
4,5MW el. Všechny zúčastněné strany se dohodly, že klíčový termín pro sjednání finální
dohody je 30.7.2011. K tomu datu KV RIA odstoupí od záměru a BAK prostřednictvím
SIR a.s. poskytne opakovaně finanční prostředky ve výši 1 370 000,- ve prospěch účtu
Obce Račetice a obec tyto prostředky vrátí společnosti KV RIA. BAK a.s. pak nastupuje
na místo KV RIA a.s. jako zájemce – investor na instalaci kogenerace a dofinancování
souvisejících stavebních prací.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá starostovi vyřešit problematiku pozemků uvedených v bodě 1 a vyřešit
problematiku pozemků uvedených v bodě 2. Soupis je přílohou tohoto zápisu. Termín
výsledné zprávy starosty o vyřešení problematiky je předběžně stanoven do 30.7.2011.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vzalo na vědomí, že starosta obdržel rezignaci od 4 zastupitelů na výkon funkce
zastupitele a členů komisí obce Račetice. Rezignoval Václav Silovský, Miloš Ježek,
Miroslav Frollo a Josef Ryšavý. Starosta rezignace přijal a zapsal do došlé pošty. ZO
konstatuje, že rezignace byla podána dle znění Zákona o Obcích. Starosta zmíněným
náhradníkům doručil dne 1.7.2011mándát a ti na svůj mandát také rezignovali.
ZO souhlasí s rezignací paní Zachové na funkci člena finanční komise Obce a člena
revizní komise BD a s návrhem ustanovení nového člena finanční komise OÚ paní
Kirchmayrovou a bere na vědomí informaci o ustanovení člena revizní komise BD pana
Vavříka (představenstvo BD dává obci na vědomí).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele chodníku kolem kostela z dotace KÚ jako
nejvýhodnějšího uchazeče určilo ZO společnost BAUSPECT s.r.o. s cenou včetně DPH
ve výši 329.860 Kč. ZO schvaluje zhotovitelem společnost BAUSPECT s.r.o. a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo dle zadávacích podmínek a nabídky a s termínem provedení
ve lhůtě 3 měsíců od data podpisu smlouvy o dílo.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele povrchu dětského hřiště Silnice Group a.s. za cenu
117.000,-Kč a s výběrem firmy BAUSPECT s.r.o. na upevnění ocelového lemování v ceně cca. 10.000,-Kč.
Materiál zakoupí obec Račetice.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí nařízení (nahrazuje vyhlášku obce) o režimu péče o vodní nádrž
pískovna, která je vlastnictvím obce a o režimu provozu a režimu regulovaného
rybolovu, včetně vydávání povolenek za úplatu a po odpracování 16 brigádnických
hodin a o dohledu nad rybolovem panem Pavlem Rosenbaumem. ZO schvaluje nařízení
a souhlasí s přijetím nařízení uvedených opatření, které jsou přílohou tohoto zápisu.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0