Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.10.2013

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Bc. Jiří Vavřík
Vlastislav Hofman
Růžena Kopecká
Filip Pavlíček
Dana Tomanová
Přitomno hostů :
34
Zapisovatel :
Kirchmayrová Lenka
Ověřovatel(é) :
Dana Tomanová, Filip Pavlíček

Ke stažení : zo-2013-10-23.flv

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.10.2013

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.10.2013

ZO schvaluje záměr prodeje pozemků dle zveřejněného záměru. (příloha č. 3 jednání ZO).
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje prodej majetku – nemovitostí společnosti Bond Development s.r.o.:p. p. č. 271/23                 o výměře           16 406 m2          orná půda,

p. p. č. 411/3                   o výměře           905m2                 ostatní,

p. p. č. 414/10                 o výměře           221m2                 ostatní,

p. p. č. 414/47                 o výměře           105m2                 trvalý travní porost,

p. p. č. 414/7                   o výměře           307m2                         ostatní,

p. p. č. 414/4                   o výměře           1008m2               trvalý travní porost,

p. p. č. 414/2                   o výměře           2683m2                      ostatní,

p. p. č. 414/6                   o výměře           729m2                        ostatní,za cenu 3 200 000,--KčaProdej vlastnických práv k rozestavěné stavbě a práv ke stavebnímu povolení k současnému stavu rozestavěné stavby kotelny na p. p. č. 414/10 v celkové výši 2 000 000,--Kč, na vypořádání nákladů na pořízení Územního rozhodnutí pro výstavbu skladové haly a Stavebního povolení na Výstavbu kotelny a stavebního povolení pro stavbu Teplofikace 2 etapa (část v trase Kotelna – č. p. 20) ve výši 300 000,--Kč (suma je včetně započtení dosavadní činnosti obce vůči spol. BOND Corporation a.s.) a nákladů na projektovou dokumentaci k výše uvedeným povolením ve výši 240 000,--Kč, tedy na úhradě dle výše uvedeného v celkové výši 3 040 000,-Kč.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje zapracování připomínek do předložených smluv.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvy dle přílohy č. 4 (Smlouvy o spolupráci při výstavbě a provozování Ústavu sociální péče a pečovatelských služeb nájemní bydlení pro seniory na teplofikace obce Račetice, Nájemní smlouvu a Kupní smlouvu na odkoupení nemovitostí a odkoupení práv k rozestavěné stavbě a všem stavebním oprávněním k pokračování výstavby) a pověřuje starostu k jejich podpisu.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje úhradu ztráty za rok 2013 ve výši 46.850,11 Kč z rezervního fondu MŠ.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje převod hospodářského výsledku z let minulých ve výši 392,06 Kč do rezervního fondu MŠ.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje umístění sídla společnosti BOND Development s.r.o. na adrese Račetice 11, 438 01 Žatec za roční poplatek 4.500,-- Kč.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 412/270 o výměře 187m2 za cenu 50,--Kč/m2 a poplatek 2.716,--Kč paní Pavlíně Valáškové.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje závazek k odstranění betonové suti (majetek obce) uložené na pozemku p. č. 418/48 a p. p. č. 418/24 a stanovilo termín odstranění do 30. 03. 2014.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO neschválilo výši 50.000,--Kč pořádkové pokuty.
Pro : 2 Proti : 3 Zdržel se : 0
ZO stanovilo výši 35.000,--Kč k vyměření pořádkové pokuty společnosti Hubert s.r.o. za maření procesní povinnosti nepeněžité povahy (nedoložení ubytovací knihy).
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0