Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 25.3.2013

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Bc. Jiří Vavřík
Vlastislav Hofman
Růžena Kopecká
Filip Pavlíček
Přitomno hostů :
12
Zapisovatel :
Bc. Jiří Vavřík
Ověřovatel(é) :
Pavlíček Filip Růžena Kopecká

Ke stažení : zo-2013-03-25.flv

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 25.3.2013

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 25.3.2013

ZO schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2012. (výkazy jsou přílohou zápisu)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Obec souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a se stavebním povolením pro realizaci stavby Ústavu sociální péče nájemní bydlení pro seniory, inženýrských sítí a komunikaci na p.p.č. 271/23, 411/3 a 411/2 a pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce a budou na nich provedeny inženýrské sítě.

271/16 30204 orná, sousední nedotčená stavbou Obec Račetice, Račetice 11, 438 01 Žatec IČ: 673161

430/1 2883 ostatní komunikace, ostatní plocha Sousední nedotčená stavbou411/2 1649 ostatní komunikace, ostatní plocha Přípojka NN, úprava Trafa, obslužná komunikace

Obec Račetice, Račetice 11, IČ: 673 161, 438 01 Žatec

373 654 vodní nádrž umělá, vodní plocha Napojení dešťové kanalizace

372/1 835 ostatní komunikace, ostatní plocha Přípojka dešťové a splaškové kanalizace, chodník,

VO, přípojka teplovodu

369/1 7528 ostatní komunikace, ostatní plocha Přípojka dešťové a splaškové kanalizace
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků a schvaluje přípravu smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností BOND Corporation a.s..

2 ha z 271/16 Bond Corporation
130 m 365/1 Sluníčko žádost (čp. 38)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje Obecní úřad k vydání rozhodnutí, kterým povoluje zvláštní užívání komunikací, chodníků a veřejných ploch v Kú Račetice obce na všech pozemkových parcelách zapsaných na LV 1 pro umístění inž. sítí, splašková a dešťová kanalizace, teplovod a přípojky teplovodu, NN, VO a TLF a souhlasí s realizací inž.sítí mimo těleso vozovky III/22417 na parcele 275/1 a pověřuje starostu podpisem Smluv o provedení stavby na pozemku č. VIII/2005/2013/CV a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku č.smlouvy VI/2028/2013/CV. (návrh smlouvy přílohou)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k zajištění u společnosti BOND Corporation a.s. projektovou dokumentaci dle vypsané veřejné soutěže.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí se zřízením adresy pro OPS SILENT SENIOR Račetice o.p.s od 25.3.2013 na č.p. 11 a za poplatek 4500,-Kč/rok - Obecně prospěšná společnost.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s obnovením kontokorentního úvěru od KB ve výši 200.000,-Kč (novou smlouvou)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí úvěru od FIO Banky ve výši 3 miliony z toho plyne zástava nemovitosti č.p. 11 a pohledávka za nájemní smlouvou z hostince, který je v objektu. Úvěr je čerpán k dofinancování a prokázání vlastních prostředků pro stavbu DMC Račetice. (návrhy smlouvy přílohou).
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s přijetím úvěru od družstevní spořitelny Akcenta do výše přiznané dotace se zástavou nemovitostí. (návrh smlouvy přílohou)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu k podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Nemocnici Kadaň ve výši 7.378,-Kč na rok 2013. (návrh smlouvy přílohou)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu k podpisu s Městským úřadem Kadaň. Veřejnosprávní smlouva – VPS o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Obec Račetice navrhuje schválení režimu proplácení nákladů stavby DMC Račetice do doby poskytnutí finančních prostředků z SZIF. Obec provedla k dnešnímu dni nákupy materiálů a úhradu prací ve výši 1.024.921,-Kč od společností AVJ s.r.o a BAUSPECT s.r.o., tyto náklady jsou v plné výši fakturovány dodavateli stavby Valc s.r.o. V tomto režimu se bude pokračovat až do dokončení stavby. (provádění plateb za materiál a služby a následná fakturace dodavateli).
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje zajistit úkony pro společnost BOND Corporation a.s., pro územní rozhodnutí, průzkumy a inženýrskou činnost. Související náklady nesmí přesáhnout částku 200.000,-Kč. obec je zaplatí a bude je fakturovat společnosti BOND Corporation a.s.. K dnešnímu datu jsou náklady ve výši 100.233,-Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje provozní zálohy ve výši 300.000,-Kč (dohromady) pro starostu a místostarostu z důvodu financování projektu DMC Račetice s termínem vyúčtování do 31.12.2013. Z tohoto důvodu se zvyšuje denní pokladní limit na 300.000,- Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje odměnu novému zastupiteli a novým členům komisí takto:
Zastupitel 437,- Kč
Člen výboru 713,- Kč
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje prodloužení pracovních míst podpořených ÚP a podepsání dodatků pracovních smluv takto:
dohoda UCV-V-57/2012 (1 místo), prodloužit dodatkem do 31.7.2013
dohoda UCV-VN-22/2012 (3 místa), prodloužit dodatkem do 30.6.2013
dohoda UCV-VN-54/2012 (2 místa), prodloužit dodatkem do 30.11.2013
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0