Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 25.4.2016

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 25.4.2016

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 25.4.2016

Obec Račetice souhlasí s realizací předloženého záměru „Obalovna živičných směsí Topolanský dvůr“ za těchto podmínek:k B. I. 6 popis technického a technologického řešení záměru1. Obec navrhuje zvážit a rozpracovat, ve formě studie, možnost napojení Obalovny na zemní plyn z lokality Sedčice u Žatce. V této variantě požadujeme naši přítomnost na jednání s vlastníkem plynovodu.2. Obec navrhuje, přehodnotit uskladnění jemného kameniva (frakce 0-4) v silu. (snížení sekundární prašnosti vodní mlhou) k části B Údaje o záměru str. 3 - 121. Obec navrhuje, aby rozsah výměny stávajícího povrchu silnice III/22417 za tichý povrch byl realizován v rozsahu od cedule obce – respekt. směr od Vilémova od pozemku p.p.č.271/16 včetně až k ceduli obce k hranici pozemku 414/1 – směr Libědice.2. Obec navrhuje sjednat součinnost oznamovatele při řešení dopravní situace v centru obce Úpravou křižovatky silnic silnice III/22417 a silnice I/224 přemístěním napojení „narovnání“ silnice III/22417 a jejím napojením na silnici II/224 na p. p. č.368/1.3. V trase od pozemku p.p.č.271/16 a 425/33, 425/34 - oboustranně - až k prvním domům v obci Račetice ( na p. p. č. 279 a 410) navrhujeme provést výsadbu zeleně v š. min . 3m – odhlučňovací pas. ( s respektováním ochranného pásma vodovodu SČVK)4. Z důvodu snížení dopravního zatížení obce navrhujeme, řešit naskladňování a expedici velkoobjemovými vozy nejlépe 30t tonáž. Tím se sníží průjezd vozidel obcí na cca 50-53 vozidel za následnou10 hodinovou expedici výrobků a současného zavážení surovinami pro výrobu.TJ. 2, 6 aut na expedici a 2,6 aut na dovoz surovin / hod. Přičemž dovoz surovin navrhujeme logisticky řešit v čase, kdy nebude realizována výroba živice.Obec Račetice konstatuje, že záměr „Obalovny živičných směsí Topolanský dvůr“ vlastní kapacitou a rozsahem nedosáhne posuzovaných limitních hodnot stanovených jako maximálních pro záměr uvedený v příloze č.1, kategorie II zákona č.100/2001 Sb , které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí v katastru Obce Račetice a proto Obec Račetice souhlasí se záměrem.


Pro : 5 Proti : 3 Zdržel se : 0

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na ozdravný pobyt dítěte do 15 let, uskutečněný v roce 2016. Příspěvek bude vyplácen na základě předloženého potvrzení o zaplacení pobytu a jeho účasti


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

ZO souhlasí, aby MŠ Račetice 44 přijala finanční dar ve výši 1.000,-Kč od obce Pětipsy a 1.000,-Kč od obce Libědice


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje Účetní závěrky MŠ Račetice za rok 2015


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1

ZO bere na vědomí hospodářský výsledek MŠ Račetice 44 za rok 2015 ve výši 9.716,78Kč a schvaluje částku ve výši 9.716,78Kč, která bude převedena do rezervního fondu dle § 30, odst. 1, zákona 250/2000 Sb. v platném znění.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje nadále jako určeného zastupitele starostu, upravený návrh zadání a prodloužit lhůtu na zpracování návrhu územního plánu Račetice o 36 měsíců,s těmito změnami a požadavky na změnu:ZO nesouhlasí se zápornými stanovisky OBÚ Most a MPO Praha týkajících se výhradních ložisek nerostných surovin a chráněného ložiskového území a požaduje vyvolat osobní jednání s oběma institucemi za účelem provést změnu hranic CHLÚ 14670000 Pětipsy a Račetice a CHLÚ 07960000 Veliká Ves, včetně vypořádání a změny vypořádání zásob výhradního ložiska Bentonitu B 3146700 Račetice a výhradního ložiska hnědého uhlí B 3079600 Podlesice – Veliká Ves, tak, aby nebylo omezeno navrhované zastavěné území obce do budoucna a obec se mohla rozvíjet.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2

ZO rozhodlo o záměru prodeje části pozemků p. č. 291/35 a 291/36 tak aby u silnice zůstal pruh široký cca 3,65 m široký.


Pro : 5 Proti : 1 Zdržel se : 1