Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 26.6.2013

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman, Růžena Kopecká, Filip Pavlíček, Dana Tomanová
Přitomno hostů :
7
Zapisovatel :
Kirchmayrová Lenka
Ověřovatel(é) :
Filip Pavlíček, Růžena Kopecká

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 26.6.2013

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 26.6.2013

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Račetice s výhradou a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Račetice za rok 2013 a na základě ní přijatá opatření.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje na rok 2013 vyrovnaný rozpočet: příjmy ve výši 12,933.000,--Kč a výdaje ve výši 12,933.000,--Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje paní Ježkovou k zajištění všech dokumentů k získání dotace z UP na 4 pracovní místa.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí úvěru od společnosti CREDIT ALLIANCE, SE, se sídlem Argentinská 1139/28, Praha 7, IČ 248 05 394 ve výši 6,000.000,--Kč pro předfinancování stavby DMC Račetice, č. p. 18 dle dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR.

ZO dále schvaluje Smlouvu o úvěru č. CA 100258/2013, Dodatek č. 1- Žádost o čerpání k uvedené smlouvě,

Zástavní smlouvu o zřízení zástavního práva č. CA 100258/2013, k nemovitostem:

č. p. 18 na p. p. č. 374, č. p. 44 na p. p. č 384, p. p. č. 271/17, 271/24, 369/1, 371, 374, 418/30, 384 vše zapsané na LV č. 1 pro katastrální území Račetice, obec Račetice.

Rozhodčí smlouvu, Vinkulaci pojistného plnění pro č. p. 18 a 44, Smlouvu o zajišťovacím převodu, Návrh na vklad zástavního práva do KN a pověřuje starostu k podpisu výše uvedených dokumentů jménem obce.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 01/02/2012DMC ze dne 13. 02. 2012 s VALC, s.r.o. – změna termínu dokončení stavby do 20. 10. 2013 a pověřuje starostu k podpisu.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o pronájmu pozemku p. p. č. 271/16, 271/17 a p. p. č. 418/30 s panem Josefem Ryšavým ze dne 13. 08. 2012. Prodloužení o 1 rok za nájemné 2 x 10q, pšenice krmivo pro ryby.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0