Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 28.3.2014

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 28.3.2014

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 28.3.2014

ZO schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené Kupní smlouvě na odkoupení práv k rozestavěné stavbě a všem stavebním oprávněním k pokračování výstavby ze dne 24. 10. 2013 ve znění přílohy č. 3 jednání ZO


ZO schvaluje Dohodu o dočasném přemístění stávající výsadby stromů a keřů a pověřuje starostu k jejímu podpisu. (dohoda je přílohou č. 4 jednání ZO)


ZO schvaluje smlouvu o dílo na žádost o dotaci na akci: „Dětská hřiště Račetice“, ve znění přílohy č. 5 jednání ZO a pověřuje starostu k jejímu podpisu.


ZO schvaluje dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo č. 01/02/2012/DMC uzavřené dne 13. 02. 2012 s firmou Valc s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu.


ZO stanovuje 9-ti členné zastupitelstvo na volební období 2014 – 2018.


ZO povoluje Mateřské škole Račetice 44 přijmout daryVěcný dar          - Projektor ASK Proxima (1ks) - v hodnotě 2500,-Kč - od p. Hany Jenčové

Věcný dar          - Archivní skříň (2ks)               - v celkové hodnotě 1200,-Kč     - od p. Hany Jenčové

Věcný dar          - Stolní fotbal (1ks)                  - v hodnotě 2000,-Kč                - od p. Hany Jenčové

Věcný dar          - Výtvarný materiál                   - v hodnotě 500,-Kč                      - od p. Hany Jenčové

Finanční dar      -                                               - ve výši 1000,-Kč                          - od pana Příkopy

Finanční dar      -                                                - ve výši 500,-Kč                            - od obce Račetice


ZO schvaluje úplatu za vzdělávání dětí od 1. 9. 2014 ve výši 200,-Kč/měsíc/dítě za podmínek stanovených § 123 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění.


ZO povoluje výjimku z počtu dětí na celkový počet 25 dětí na školní rok 2014/2015.


ZO schvaluje na rok 2014 zálohu ve výši 24000,-Kč/měsíc. 


ZO schvaluje příspěvek na ŠVP a ozdravný pobyt na rok 2014 ve výši 1000,-Kč/dítě do 15let, po předložení dokladu o zaplacení a prohlášení o účasti na pobytu.


ZO schvaluje zahájení auditu 01. 04. 2014.


ZO schvaluje účetní závěrku obce Račetice a příspěvkové organizace MŠ Račetice 44 za rok 2013.


ZO schvaluje smlouvu o užívání nebytových prostor a služeb s tímto spojené a pověřuje pana Bc. Jiřího Vavříka k jejímu podpisu.(Smlouva je přílohou č.7 jednání ZO)


ZO revokuje US č. 58/2013 a vydává nové, kde se schvaluje vyplatit nájemci nemovitosti č.p. 147 příspěvek na opravu nemovitosti č.p. 147 ve výši pojistného plnění.


ZO schvaluje vybírání vratné kauce ve výši 5000,-Kč, od pořadatele, při každém zapůjčení sálu i v případě, že obec bude spolupořadatel.