Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 29.6.2012

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman
Jiří Vavřík
Dana Tomanová
Přitomno hostů :
7
Zapisovatel :
Lenka Kirchmayrová
Ověřovatel(é) :
Dana Tomanová Vlastislav Hofman

Ke stažení : zo-2012-06-29.flv

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 29.6.2012

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 29.6.2012

ZO vyjadřuje souhlas se Závěrečným účtem Obce Račetice s výhradami. Závěrečný účet je přílohou č. 5 zápisu jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vydává opatření č. OP 1/2012 až 8/2012 a určuje lhůtu jejich splnění do 30.11.2012. K tomuto datu se zašle písemná zpráva o plnění přijatých opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu.
OP 1/2012 - V účetním roce 2012 se provede oprava zaúčtování
OP 2/2012 - Na jednání ZO byl podepsán dodatek č. 1 k smlouvě o sdružení finančních prostředků majetku.
OP 3/2012 - Revokují se všechna rozhodnutí o půjčce BD Račetice včetně ustanovení splátek. Bytovému družstvu Račetice se poskytne návratná krátkodobá finanční výpomoc (SÚ 316) ve výši 40.662,- Kč a to dnem 1.7.2012 na vyrovnání svého závazku s dobou vrácení do 31.12.2012 na účet obce nebo do pokladny.
OP 4/2012 - ZO bude důsledně dodržovat zákonné termíny.
OP 5/2012 - Mzdové náklady na pracovní místo administrativní pracovnice se budou hradit z 2/3 Obcí Račetice (dle vykonávané práce) a 1/3 se bude podílet BD Račetice. Přepočet nákladů bude proveden od doby 1.6.2011.
OP 6/2012 - Stanovení rozpočtového provizoria na co nejkratší dobu a provádět kontrolu jeho dodržování.
OP 7/2012 Administrativní pracovnice nezastupuje účetní obce v účtování, administrativní pracovnice nedisponuje s rozpočtovými prostředky a neúčtuje, vybírá pouze poplatky za vidimaci a legalizaci.
OP 8/2012 - Na základě dodatku č.1 k smlouve o sdružení finančních prostředků a majetku se provedou opravy v zaúčtování, přijme se rozpočtová opatření a doplní se rozpočtový výhled, tyto úkony se provedou do 30.9.2012.
Zpráva o přijatých opatření a nápravě nedostatků zjištěných při "přezkoumání hospodaření Obce Račetice IČ: 00673161 za rok 2011" je přílohou č.9 zápisu jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet s příjmy 14.152.800,- Kč a výdaji 14.152.800,- Kč. Rozpočet rozdělený na paragrafy a položky je přílohou č.6 zápisu jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje prodloužení 2 pracovních míst na dobu určitou do 31.12.2012. Další rozšíření pracovních míst bude záviset na přiznaném příspěvku z fondů EU.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje prodej nemovitého majetku za uvedené ceny dle přílohy č.3 a to zálohově s realizací převodu po splacení, starosta zabezpečí smlouvy dle platné legislativy.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje hradit mzdové náklady na pracovní místo administrativní pracovnice z rozpočtu obce a to 2/3 dle vykonávané práce a 1/3 mzdových nákladů bude účtovat BD Račetice. Přepočet se provede od 1.6.2011 a bude zaúčtován do 30.9.2012.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO revokuje všechna rozhodnutí o půjčce Bytovému družstvu Račetice včetně ustanovení splátek.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje krítkodobou finanční výpomoc Bytovému družstvu ve výši 40.662,- Kč (slovy: čtyřicettisícšestsetšedesátdvěkoruny) na dobu od 1.7.2012 do 31.12.2012, tato finanční výpomoc je určena na úhradu nesplacené půjčky.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje soutěžní podmínky, uvedené v příloze 4 zápisu z jednání, pro výběrové řízení na pronájem hostince v Račeticích a jejich zveřejnění.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí, aby Bytové družstvo Račetice přijalo úvěr od Equa banky, a.s. na refinancování stávajícího úvěru, úhradu závazku (vzniklý výstavbou 72 BJ ze smlouvy o dílo Obci Račetice) a úhrad všech souvisejících poplatků včetně odhadu a provize.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu s Equa bankou, a.s. o zřízení zástavního práva k nemovitostem (uvedených ve smlouvě 72BJ) a schvaluje její podepsání spolu s návrhem na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Příloha č.7/1 a 7/2 zápisu z jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu s Equa bankou, a.s. o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistného plnění a souhlasí s jejím podepsáním spolu s oznámením o vzniku zástavního práva k pohledávce z pojištění viz. příloha č. 8/1 a 8/2 zápisu z jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s přípravou návrhu dodatku č.2 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků a majetku, který zajistí p. Kirchmayrová u JUDr. Blanky Chmelenské.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu s Equa bankou, a.s. o zřízení zástavního práva z nájemních smluv a její podepsání, která je přílohou č.9 zápisu z jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje dohodu s Equa bankou, a.s. o přistoupení k závazku ze smlouvy o úvěru reg. Č. 015/2012 a souhlasí s podpisem, dohoda je přílohou č.10 zápisu z jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí AVALU na bianco směnku s dohodou o vyplňovacím směnečném právu s Equa bankou, a.s.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje podepsání dodatku č.1. ke smlouvě o sdružení finančních prostředků a majetku.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá starostovi zajistit do mesíce na KN "Prohlášení vlastníka" k BJ v nemovitostech č.p. 158, 159, 160, 108, 109, 110, 111 a 112.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0