Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 30.6.2014

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 30.6.2014

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 30.6.2014

ZO schvaluje přijetí neinvestiční dotace od Ústeckého kraje ve výši 30.000,-Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy a  k zajištění veřejné soutěže (podlimitní řízení) na dodavatele kompostérů. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „Dílna pro šikovné dětské ruce“ je přílohou č. 3 jednání.


ZO určuje pana Vlastislava Hofmana, Ing. Jiřího Vavříka, paní Hanu Jenčovou a paní Lenku Kirchmayrovou do komisy k otvírání obálek a hodnocení nabídek v podlimitním řízení veřejné soutěže na dodavatele kompostérů.


ZO schvaluje vyplacení zálohy ve výši 20.000,-Kč na stavbu – rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ panu Josefu Bartoňovi dodavateli stavby.


ZO schvaluje převod Hospodářského výsledku Mateřské školy Račetice 44 za rok 2013 do rezervního fondu.


ZO schvaluje na rok 2014 vyrovnaný rozpočet:příjmy ve výši 23,655.600,--Kč a výdaje ve výši 23,655.600,--Kč, rozpočet dle závazných ukazatelů je přílohou č. 4 jednání.


ZO schvaluje Závěrečný účet obce Račetice bez výhrad a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, který je součástí Závěrečného účtu.


ZO schvaluje prodej části pozemku (Vyznačená plocha „A“ o rozměrech cca 8,5x26m dle plánku, který je přílohou č. 6 jednání) z p. č. 369/1 o výměře cca 221m2 za cenu 90,--Kč /m2 a pověřuje starostu k zajištění rozdělovacího plánu a podpisu smlouvy o prodeji zaměřeného pozemku.