Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 30.6.2016

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 30.6.2016

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 30.6.2016

ZO schvaluje Účetní závěrku za rok 2015


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Račetice bez výhrad a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, který je součástí Závěrečného účtu (příloha č. 3 jednání ZO)


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO na rok 2016 schvaluje vyrovnaný rozpočet s příjmy ve výši 9,004.700,--Kč a výdaje ve výši 9,004.700,--Kč, rozpočet dle závazných ukazatelů je přílohou č. 4 jednání ZO. Ad 6      Dotace
 • Starosta seznámil se zveřejněním Veřejné zakázky – vyhlášením veřejné soutěže „Oprava kaple Sv. Vojtěcha Račetice p. p. č. 370“, o jmenování Komise na otevírání obálek a Komise na hodnocení podaných nabídek ve stejném obsazení členů a proto dále jen komise. Komise předložila zprávu o hodnocení nabídek Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve které konstatovala, že do soutěže se přihlásila jediná firma a proto ji vybrala za vítěznou a doporučila podpis smlouvy o dílo.

   

Návrh na US č. 11/2016Starosta navrhuje, na základě zprávy Komise, určení vítěze soutěže firmu RRK spol. s r.o., IČ 14867184 s nabídkou ceny 554.257,--Kč včetně DPH a žádá o pověření podpisu smlouvy o dílo.Hlasování:                          ANO:     5                            PROTI:  0                            Zdrželi se:            1US č. 11/2016ZO určuje, na základě zprávy Komise, vítěze soutěže firmu RRK spol. s r.o., IČ 14867184 s nabídkou ceny 554.257,--Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. Ad 7      Různé
 • Starosta přítomné zastupitele seznámil, že pan Rainiš František neoprávněně pokácel Májku a tím způsobil škodu ve výši 3.500,--Kč, při osobním jednání škodu uznal a zavázal se ji v plné výši uhradit, což stvrdil svým podpisem na příslibu. (příloha č. 5 jednání ZO)

 • Starosta hovořil o refinancování úvěru poskytnutého FIO Bankou a.s úvěrem od CREDIT ALLIANCE, SE 

     Návrh na US č. 12/2016

Starosta navrhuje přijetí úvěru od CREDIT ALLIANCE, SE do výše 3.000.000,-Kč na refinancování kontokorentu s příslušenstvím poskytnutého FIO Bankou a.s. včetně zástav a žádá o pověření k podpisu smluv.Hlasování:                          ANO:     6                            PROTI:  0                            Zdrželi se:            0US č. 12/2016ZO schvaluje přijetí úvěru od CREDIT ALLIANCE, SE do výše 3.000.000,-Kč na refinancování kontokorentu s příslušenstvím poskytnutého FIO Bankou a.s. včetně zástav a pověřuje starostu k podpisu smluv. 
 • Starosta dále hovořil o žalobě podané Mikroregionem na úhradu platby ve výši 100.000,--Kč, proti které se obec odvolala.

 • Starosta seznámil o neoprávněném používání pozemků p. č. 412/259 a 412/260  a stavbách na nich vystavěnými manželi Abrhámovými, kterým byla zaslána výzva na uvedení do původního stavu (příloha č. 6 jednání ZO). Manželé byli pozváni na jednání k podání vysvětlení. Dostavila se paní Abrhámova a uvedla, že se spletli a že si pozemky pronajali od pana Kolenčíka, který je má v užívání, jako člen BD Račetice. Starosta vyzval p. Abrahámovou, aby ukončili veškeré aktivity na těchto pozemcích do konečného rozhodnutí ZO.  

   

Návrh na US č. 13/2016Starosta navrhuje nechat vyjádřit členy BD Račetice, zda nechat dát pozemky p. č. 412/259 a 412/260 do původního stavu nebo umožnit odprodej a rozhodnout o tom na dalším jednání.Hlasování:                          ANO:     6                            PROTI:  0                            Zdrželi se:            0US č. 13/2016ZO rozhodlo nechat vyjádřit členy BD Račetice, zda nechat dát pozemky p. č. 412/259 a 412/260 do původního stavu nebo umožnit odprodej a rozhodnout o tom na dalším jednání. 
 • Paní Ryšavá upozornila na hromádky písku, které zůstaly po opravě chodníků směrem k Podbořanům, a požádala o jejich odstranění.

     Ad  8     Závěr:  Jelikož nikdo z přítomných neměl žádné další připomínky k jednání a byly projednány všechny body programu, starosta jednání ZO v 17,30 hod. ukončil.     Zapisovatel: Kirchmayrová Lenka                                            Podpis:__________________________     Ověřovatelé a skrutátoři:     Ing. Jiří Vavřík                                                                                Podpis:__________________________                                     Růžena Kopecká                                                                           Podpis:__________________________     Zápis obsahuje 3 strany a byl zapsán 10. 07. 2016

 
Vyvěšeno: 13. 7. 2016Datum sejmutí: 29. 7. 2016Zodpovídá: Lenka Kirchmayrová

ZpětPro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0