Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 4.4.2007

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Ježek Miloš
Kulík Václav
Reihs Martin
Smejkal Jiří
Tomanová Dana
Přitomno hostů :
7
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Tomanová Dana, Ježek Miloš

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 4.4.2007

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 4.4.2007

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje závěrečný účet roku 2006 a hospodářský výsledek MŠ ve výši 11 378,22 Kč – bez výhrad
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Račetice za rok 2006 – s výhradami- zastupitelstvo přijalo opatření k odstranění závad
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje vyrovnaný rozpočet Obce Račetice na rok 2007 ve výši : Příjmů: 3 280 334 Kč a výdajů ve výši: 3 280 334 Kč
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje záměr obce o prodeji pozemkové parcely č. 405/2
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje žádost o pokácení stromů na vlastním pozemku – Zorkler, Baslová
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Bere na vědomí informaci o skácení stromu u kapličky a topolu u rybníka – z důvodu ohrožení života a majetku občanů v jejich okolí – zodpovídá Ježek
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Bere na vědomí ukončení pracovního poměru dohodou pí Syslové k 1.4.2007
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje žádost p. Kulicha – pronájem sálu za těchto podmínek: poplatek za užívání 1000,- Kč za den, složení kauce 5000,- Kč, sepsat nájemní smlouvu
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Ukládá pí Ježkové předložit členům zastupitelstva seznam majetku dle inventury k 31.12.2006
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Trvá úkol – dále sledovat možnosti využití dotačních titulů – p. Hofman
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci KD, vypracování studie na vybudování klidové a sportovní zóny
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Starosta doručí zastupitelům podklady ohledně státní dotace na byt. výstavbu a výsledky kontrol FÚ
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Ukládá zjistit úhrady neinv.výdajů podle školského zákona 178, odst. 16 – p. Reihs
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Ukládá zaslat doporučený dopis p. Danišovi a vyzvat ho k vyklizení sklepních prostor OÚ a k podání informace k chovu psů
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Ukládá starostovi připravit možnosti změny vytápění Mateřské školy v Račeticích
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Bere na vědomí informaci o auditu BD Račetice, daňové přiznání se podalo k 31.3.2007
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0