Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 8.11.2010

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman
Jiří Vavřík
Dana Tomanová
Filip Pavlíček
Jiří Smejkal
Josef Ryšavý
Miloš Ježek
Miroslav Frollo
Václav Silovský
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Hofman Vlastislav
Ověřovatel(é) :
Vavřík Jiří, Tomanová Dana

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 8.11.2010

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 8.11.2010

Zastupitelstvo obce Račetice určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Vavříka a paní Danu Tomanovou a zapisovatelem Vlastislava Hofmana.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje, po zapracování změn a požadavků na doplnění, násl. program ustavujícího zasedání: (viz. soubor zápisu jednání)
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice v souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon všech funkcí v OZ a pro funkci starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva neuvolnění.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice volí starostou obce Račetice pro období 2010-2014 Vlastislava Hofmana.
Pro : 5 Proti : 4 Zdržel se : 0
ZO schvaluje upravu obecní vyhlášky č.1/2006 o místních poplatcích, v ujednáních poplatky ze psů a komunálního odpadu. Úprava OV spočívá ve změně čl. 6 - doplňuje se v prvním odstavci tohoto článku text "a všechny osoby pobírající starobní důchod přičemž osvobození od poplatku je účinné v celém roce, kdy je přiznán starobní důchod" a ve změně čl. 18 kde se mění poslední věta tohoto článku takto : "Osvobozeni od poplatku jsou všechny osoby mladší 18 let a všechny osoby pobírající starobní důchod přičemž osvobození od poplatku je účinné v celém roce, kdy je přiznán starobní důchod".
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schavaluje ustanovení funkce kronikáře obce (pod kulturní a sociální komisí) a potvrzení ve funkci knihovníka. Funkci kronikáře bude vykonávat pan Jiří Kopecký, funkci knihovníka bude nadále vykonávat paní Vlasta Kalánková s odměnou 6000 Kč čistého/rok.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje znění podmínek zanesených do Smlouvy o spolupráci, Kupní smlouvy na nemovitosti a Dohody o postoupení práv a převodu povinností se společností Viamont a.s. na výstavbu Bioenergetického centra v Račeticích a schvaluje uzavření a podpis těchto smluv.
Pro : 5 Proti : 4 Zdržel se : 0