Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 8.6.2012

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman
Jiří Vavřík
Dana Tomanová
Jiří Smejkal
Filip Pavlíček
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Lenka Kirchmayrová
Ověřovatel(é) :
Dana Tomanová

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 8.6.2012

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 8.6.2012

Zo schvaluje přijetí neinvestiční dotace z KÚ ÚL 35.000,- Kč na realizaci projektu "Tradiční obecní veselice" s dobou použití do 31.12.2012.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí dotace na DMC ve výši 8.569.761,- Kč a souhlasí s podepsáním Dohody o poskytnutí dotace s Státním zemědělským intervenčním fondem.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí účelového úvěru Komerční banky, a.s. ve výši 4 mil. korun, prostředky z úvěru budou použity pro financování výstavby projektu DMC do doby načerpání dotačních finančních prostředků. Poskytnutý úvěr bude zaplacen po načerpání dotačních finančních prostředků. Čerpání úvěru a jeho splacení se bude opakovat 2x.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje přípravou potřebných dokumentů (PD, stanoviska státních orgánů a správců sítí, vydání ÚR a SP) pro realizaci seniorského nájemního bydlení na parcele 271/16 a 271/17 pány Jiřího Vavříka, Vlastislava Hofmana a Jiřího Smejkala.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje pány Jiřího Vavříka, Vlastislava Hofmana a Jiřího Smejkala k jednání o získání dotace a garance od MMR, nabídek bank, developerských společností a připraví návrh o sdružení prostředků pro výstavbu a ten předloží nejpozději do 30.9.2012.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k jednání o získání dotací na výstavbu veřejné části přípojek pro rodinné domy a objekty k bydlení ve výši 50tis Kč na BJ.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu obce k podání žádostí o dotace pro akce : projekt Cesta v polích na SFŽP a ROP a Teplofikaci obce u SFŽP a NPO ve všech programech pro roky 2012 a 2013.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO rozhodlo, že do 29.6.2012 schválí banku pro refinancování hypotečního úvěru BD.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh dodatku č.1 s BD, ke stávající smlouvě o sdružení finančních prostředků a majetku v předloženém znění.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vyhlašuje záměr prodeje nemovitého majetku - RD, bytů včetně pozemků dle přílohy s přednostním prodejem nájemníkům a členům BD dle přílohy.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje provozní dotaci Mateřské škole Račetice 44 ve výši 24.000,- Kč měsíčně pro rok 2012.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje výroční zprávu Mateřské školy Račetice 44 se ztrátou 46.092,65 Kč.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k jednání s okolními obcemi o úhradě neinvestičních nákladů na žáka v Mateřské škole Račetice 44, vypočtený dle zákonem stanovených podmínek.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje Okruhy doplňkové činnosti, které budou doplněny do Zřizovací listiny Mateřské školy Račetice 44.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje Zřizovací listinu Mateřské školy Račetice 44 s účinností od 9.6.2012.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s přijetím sponzorského daru stavebnice Lega od paní Moniky Havlové v hodnotě 3.000,- Kč.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje výjímku z počtu dětí ve třídě pro Mateřskou školku Račetice 44 na celkový počet 25.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje 10 zaměstnanců OU a to takto :
Odborný administrativní pracovník : 1
Administrativní pracovník : 1
Prodavačka : 1
Pomocná síla v obchodě : 1
Dělníci : 6 na dobu určitou do 30.6.2012, příspěvek z ÚP na 4
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje vykázaný zisk z roku 2011 obecního obchodu převést na úhradu ztráty minulého období.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje pány Filipa Pavlíčka a Jiřího Vavříka k přípravě veřejné soutěže na pronájem části nebytových prostor č.p. 11 (hospody). Součástí kritérií bude pronájem minimálně na 5 let, nájemné může být hrazeno investicemi. Vyhlášení soutěže musí být do 31.7.2012.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO přijímá zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Račetice za rok 2011, zpráva je součástí závěrečného účtu s výhradami.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO nesouhlasí s instalací WEB kamery a písemně o tom vyrozumí Ing. Josefa Ryšavého k odstranění nainstalovaného zařízení nebo ukončení monitorování a archivování záznamů prostorů návsi obce.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0