Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO schvaluje Účetní závěrku za rok 2016 a Závěrečný účet Obce Račetice bez výhrad a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, který je součástí Závěrečného účtu


Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 2

ZO schvaluje Účetní závěrky MŠ Račetice za rok 2016 a bere na vědomí ztrátový hospodářský výsledek MŠ Račetice 44 ztráta je ve výši 24.991,36Kč a schvaluje částku ve výši 24.991,36Kč uhradit z rezervního fondu dle § 30, odst. 1, zákona 250/2000 Sb. v platném znění. Provozní zálohy na rok 2017 zůstávají ve stejné výši a to 24.000,-Kč (příloha č. 3, zápisu jednání ZO).


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje uzavření MŠ Račetice 44, příspěvková organizace v době letních prázdnin od pondělí 03. 07. 2017 do pátku 25. 08. 2017.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO uděluje výjimku z počtu dětí ve třídě stanovené právním předpisem na celkový počet 25 dětí na školní rok 2017/2018.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO povoluje splátkový kalendář s úhradou do 30. 09. 2017 s podmínkou měsíční úhrady nájmu ve výši 5.000,-Kč a splátky dluhu ve výši 5 000,- Kč pod ztrátou výhody splátek. Platby budou prováděny od 07/2017 vždy do 5. v měsíci. V případě porušení sjednané dohody o hrazení nájmu a splátek se splátkový kalendář ruší a pohledávka se musí uhradit okamžitě s tím, že dochází k okamžitému ukončení nájmu (nájemní smlouvy).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO pověřuje starostu k jednání a podpisu smluv o refinancování úvěrů od Creditalliance SE, Fio Banka a Ing. Petr Holub a zajištění předfinancování dotace IROP ve výši 1,6 mil. Kč na zateplení 3 BD Račetice. Úvěr bude přijat v celkové výši 12 mil. Kč na dobu 5 let.Úvěr bude refinancován společností Česká úvěrová společnost s.r.o., 272 01 Kladno, Dlouhá 33, IČO: 247 72 062, nebo společností ACEMA Credit Czech, a.s., U Libeňského pivovaru 63/2, 181 00 Praha 8. Dále ZO souhlasí se zástavou nemovitostí ve vlastnictví Obce Račetice:p. p. č. 314 včetně objektu občanské vybavenosti bez č. p., p. p. č. 315, p. p. č. 369/1, p. p. č. 371, p. č. 373, p. p. č. 368/2, 368/1, 369/2, 367, 366, 369/5, p. p. č 374 včetně objektu č. p. 18, p. p. 383, p. p. č. 420/1, 420/2, 423, 418/73, p. p. 412/4, p. p. 412/143


Pro : 5 Proti : 2 Zdržel se : 0

ZO rozhodlo o prodeji pozemků podle zveřejněného záměru takto:
  • Manželům Voňkovým - družstevníkům se převedou za částku 1.000,-Kč pozemky p. č. 412/58 o výměře 383m2 a pozemek p. č. 412/219 o výměře 1m2při uvedení hodnoty pozemku pro výpočet daně z nabytí za m2 ve výši 90,-Kč, manželé uhradí poplatky za vklad do KN  a daň z nabytí nemovitostí.

  • Panu Josefu Brodníčkovi část pozemku, o výměře cca 110m2, z pozemku p. č. 369/1  za cenu 90,-Kč za m2, pan Josef Brodníček uhradí náklady na GP a zaměření a daň z nabytí nemovitostí.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO rozhodlo o odkupu pozemků, od Lukáše Hofmana za cenu 90 Kč/m2, za rodinnými domy č. p. 113-119 (p. č. 412/216,412/214,412/213,412/211,412/210,412/208 a 412/209) a následném převodu (doplnění do BSOBK) na družstevníky (nájemníky RD č. p. 113-129), dále pozemek 412/145, který se převede nájemníkovi. Družstevník a nájemník uhradí poplatky za vklad do KN a daň z nabytí nemovité věci. Hodnota pro účely stanovení daně z nabytí je 90,-Kč m2. Družstevníci, kteří mají RD v OS vlastnictví uhradí 1.000,-Kč jako KC.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje na rok 2017 vyrovnaný rozpočet s příjmy ve výši 12.971.600,--Kč a výdaje ve výši 12.971.600,--Kč, rozpočet dle závazných ukazatelů je přílohou jednání ZO. (příloha č. 3, zápisu jednání ZO).


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO bere na vědomí a souhlasí s pokračováním v jednání o přefinancování úvěrů s Komerční bankou, a.s. na refinancování úvěrů od FIO banky, CREDIT ALLIANCE, SE, a s Ing. Petrem Holubem v celkové výši do 8,2 mil. Kč.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>