Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO schvaluje ve stejné výši, jako doposud, odměny neuvolněným zastupitelům, předsedům a členům komisí (příloha č. 6 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO stanovuje odměny pro starostu a místostarostu ve výši 0,4 maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev (příloha č. 5 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje proplacení nákladů na opravu chodníku, v případě přiznání dotace, do maximální výše 650,- Kč za m2 panu MUDr. Václavu Silovskému. ZO dále schvaluje podání žádosti na opravu chodníků v celkové výši 680.000,--Kč, předpokládaná podpora UK 300.000 – 350.000,-Kč. Financování nad rámec dotace zajistí obec z vlastních prostředků. (příloha č. 4 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO pověřuje starostu k podpisu a provedení změny Pachtovní smlouvy ve smyslu provedení změny pachtýře z pana Josefa Ryšavého nejst. (z důvodu úmrtí) na Josefa Ryšavého, syna – jako nového vlastníka (pronájem pozemku na Pískovně).


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1

ZO schvaluje Spisový a skartační řád Obce Račetice, Račetice č. p. 11, 438 01 Žatec ve znění přílohy (příloha č. 3 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2018 a to čerpání výdajů ve výši jedné dvanáctiny z celkové částky upraveného rozpočtu roku 2017 a rozpočtové opatření č. 2 přesun mezi položkami dole přílohy č. 7


Pro : 5 Proti : 1 Zdržel se : 0

Návrh: Starosta podal návrh prodloužit termín k doplacení všech dluhů nájemnice z BJ 111- A, a v případě neprodloužení následně problém řešit zrušením nájemního vztahu a právními opatřeními k vymožení pohledávek za nájemnicí a uvolnění BJ.Výsledné znění usnesení v zápise: ZO rozhodlo o neprodloužení termínu k doplacení všech dluhů nájemnice z BJ 111 – A, zrušení nájemního vztahu a provedení právních opatření k vymožení pohledávek za nájemnicí a uvolnění BJ.


Pro : 1 Proti : 4 Zdržel se : 1

ZO schvaluje cenu pozemků ve výši 90,-Kč za m2 schválení podmínek prodeje pozemků uvedených v záměru takto:Pozemek p. č. 412/145 o celkové výměře 486 m2 u č. p. 108 – pozemek bude zapsán, do Smlouvy o budoucí smlouvě kupní u nájemníků z č. p. 108 se zvýší cena o 34.110,-Kč prodávané BJ. Zvýšená cena musí být uhrazena do doby prodeje č. p. 108 do vlastnictví.(486 m2 – 107 m2 = 379 m2 x 90,-Kč = 34.110,-Kč)Pozemek p. č. 412/216 s výměrou 72m2 bude prodán manželům Filkovým za cenu 1.000,-Kč a úhradu poplatků na vklad do KN.Pozemkyp. č. 412/208 o výměře 107m2p. č. 412/209 o výměře 27m2p. č. 412/210 o výměře 95 m2p. č. 412/211 o výměře 93 m2p. č. 412/211 0 výměře 93 m2p. č. 412/213 o výměře 83 m2p. č. 412/114 o výměře 82 m2p. č. 412/150 o výměře 262 m2Budou doplněny do Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a jejich převod do vlastnictví bude proveden současně s převodem rodinného domu.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje záměr prodeje pozemků dle zveřejněného záměru ze dne 06. 09. 2017(příloha č. 3, zápisu jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1 o změně rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích takto: Příjmy                  52.000,-Kč         Výdaje                 1.618.000Financování       1.566.000,-Kč(příloha č. 4, zápisu jednání ZO)


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>