Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje následující prodej a koupi nemovitostí za podmínek uvedených v záměru
prodeje takto:
Cena se stanovuje 50,- Kč/m2 + poplatky (podíl z ceny geodetického plánu + 500,- Kč
správní poplatek - kolek) a splatnost do 31. 12. 2011.
Sepsání kupních smluv s kupujícími provede starosta obce od 21.7.2011.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje závěrečný účet obce roku 2010 s výhradami a zároveň přijímá opatření
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 ze dne 22.2.2011.
ZO schvaluje hospodářský výsledek PO MŠ Račetice čp. 44 ve výši 13 728,10 Kč, který
je součástí zprávy ZÚ Obce Račetice za rok 2010. ZO schvaluje zaúčtování
hospodářského výsledku do rezervního fondu.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočet Obce Račetice na rok 2011 jako vyrovnaný, ve výši:
Příjmy 4.455.900,- Kč
Výdaje 4.455.900,- Kč
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s uzavřením bezplatné nájemní smlouvy části nemovitosti č. parcely 277 o
výměře celkové současné travnaté plochy s vlastníkem panem Ing. Mračkem na dobu 10 let
za účelem veřejně prospěšné činnosti.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí zřízení jednoho pracovního místa a schvaluje rozhodnutí, že veškeré
náklady spojené s ním budou hrazeny z prostředků Bytového družstva. Mzdové náklady
včetně odvodů činí 25.000,- až 28.000,- Kč. A zároveň schvaluje obsadit pracovní místo paní Kirchmayrovou.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Na základě návrhu pana Frolla, ZO schvaluje finančně podpořit florbalový turnaj částkou 3.000,- Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s nabytím a prodejem nemovitostí (viz tabulka) nejméně však za 50,- Kč/m2 + poplatky (podíl z ceny geodetického plánu + 500,- Kč správní poplatek - kolek) a splatnost do 31. 12. 2011.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO s návrhem pana Ryšavého o příspěvku na kamerový systém hřbitova Libědice
souhlasí a žádá o předložení skutečných finančních nákladů, přičemž se obec Račetice
bude podílet 1/3 (maximálně však 10.000,-Kč) z konečné ceny systému realizované obcí
Libědice.
Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO s návrhem pana Ryšavého souhlasí a pověřuje ho s jednáním ohledně instalace
informačních tabulí na pozemcích obce Račetice (specifikace pozemků – umístění viz
příloha).
Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje pana Ryšavého k jednání s ZD ohledně převzetí kotlů, tlakových nádrží a
vnitřního vybavení kotelny a zároveň pověřuje k jednání se ZD ohledně dořešení
převodu pozemků obci (viz Zastupitelstvo obce ze dne 14. 2. 2011).
Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>