Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO schvaluje pořadí nabídek veřejných zakázek na dodavatele movitých věcí, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „Separaci Bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcí“ takto:Pořadí nabídekObchodní firma /název/ jméno a příjmení dodavatele/zájemceNabídková cena v Kč včetně DPH1Severočeská stavební Klášterec a.s.806.102,--2Meva-TEC s.r.o.826.188,--3RRK spol. s r.o.853.050,--ZO schvaluje prodej části pozemku (Vyznačená plocha „A“ o rozměrech cca 8,5x26m dle plánku, který je přílohou č. 6 jednání) z p. č. 369/1 o výměře cca 221m2 za cenu 90,--Kč /m2 a pověřuje starostu k zajištění rozdělovacího plánu a podpisu smlouvy o prodeji zaměřeného pozemku.


ZO schvaluje Závěrečný účet obce Račetice bez výhrad a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, který je součástí Závěrečného účtu.


ZO schvaluje na rok 2014 vyrovnaný rozpočet:příjmy ve výši 23,655.600,--Kč a výdaje ve výši 23,655.600,--Kč, rozpočet dle závazných ukazatelů je přílohou č. 4 jednání.


ZO schvaluje převod Hospodářského výsledku Mateřské školy Račetice 44 za rok 2013 do rezervního fondu.


ZO schvaluje vyplacení zálohy ve výši 20.000,-Kč na stavbu – rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ panu Josefu Bartoňovi dodavateli stavby.


ZO určuje pana Vlastislava Hofmana, Ing. Jiřího Vavříka, paní Hanu Jenčovou a paní Lenku Kirchmayrovou do komisy k otvírání obálek a hodnocení nabídek v podlimitním řízení veřejné soutěže na dodavatele kompostérů.


ZO schvaluje přijetí neinvestiční dotace od Ústeckého kraje ve výši 30.000,-Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy a  k zajištění veřejné soutěže (podlimitní řízení) na dodavatele kompostérů. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „Dílna pro šikovné dětské ruce“ je přílohou č. 3 jednání.


ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč/dítě pro 8 dětí, formou vkladu na založené stavební spoření u Stavební spořitelny Modrá pyramida a.s., seznam dětí je přílohou č. 6, zápisu jednání ZO.


ZO schvaluje ukončit členství v Mikroregionu Radonicko k 17. 05. 2014.


Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>