Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO souhlasí s tím, aby Mateřská škola Račetice 44, přijala vázaný finanční dar od Obce Libědice ve výši 2.000,-Kč.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
Starosta navrhuje poskytnutí provozní zálohy ve výši 10.000,-Kč kulturní komisi na zajištění obecního plesu.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k výběru nejvýhodnější nabídky z prezentovaných poskytovatelů úvěru mezi společnostmi: Spořitelní družstvo Akcenta Hradec Králové, Komerční Banka a UniCredit banka a dokončení všech právních úkonů a podepsání úvěrové smlouvy s jedním z výše uvedených poskytovatelů.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO rozhodlo prodat části pozemků z parcel p.č. 271/16 o výměře cca 90 x 195m a p.č. 411/2 výměře cca 6 x 195m (přesné hodnoty vyplynou z připravovaného geometrického plánu) za smluvní cenu 150,-Kč/m2 společnosti BOND Corporation, a.s. IČ: 29132967 za účelem výstavby obecně prospěšného záměru ( nájemní bydlení pro seniory) s přednostním zpětným odkupem v případě neuskutečnění realizace projektu za stejnou cenu a zřízením věcného břemene práva vstupu pro veřejnost(veřejná komunikace) na parcelu (tohoto času p.č. 411/2). Starosta se pověřuje a opravňuje vypracovat a podepsat kupní smlouvy o budoucí smlouvě kupní, kupní smlouvu, smlouvu o spolupráci,(dle předložených návrhů – příloha č.3) oddělovací plán a znalecký posudek.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013 čerpání do výše příjmu.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2 - položkové změny - přesuny mezi ukazateli.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podepsání nájemní smlouvy na hostinec v Račeticích na dobu určitou a to na dobu 5 let.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje na základě doporučení výběrové komise jako vítěznou nabídku pana Dobročaniho Víta.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Radonicko na rok 2013.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo inventarizační komisi v tomto složení : předseda Filip Pavlíček, členové Jarmila Ježková a Jarmila Dobročaniová.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>