Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO zvolilo pana Vlastislava Hofmana starostou obce Račetice pro období 2014 - 2018.


ZO rozhoduje, že hlasování bude veřejné aklamací a bude provedeno zdvižením ruky na pokyn předsedajícího.


ZO stanovuje, že žádná funkce člena ZO nebude vykonávána jako uvolněná.


ZO určuje zvolení jednoho místostarosty


ZO stanovuje ověřovateli zápisu pana Ing. Jiřího Vavříka a paní Danu Tomanovou a zapisovatele paní Lenku Kirchmayrovou.


ZO schvaluje přijetí úvěru od CREDIT ALLIANCE, SE ve výši 4,500.000,-Kč a úhradu úroků a poplatků dle smlouvy o úvěru. Dále ZO pověřuje starostu k podpisu všech dokumentů a smluv, které ZO schvaluje: Smlouvu o úvěru č. CA 100446/2014, Zástavní smlouvu o zřízení zástavního práva č. CA 100446/2014, Dohodu o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události, spojenou s žádostí o provedení vinkulace a s potvrzením pojišťovny o provedené vinkulaci č. CA 100446/2014, Žádost o čerpání ke smlouvě o úvěru č. CA 100446/2014(příloha č. 3 jednání ZO).


ZO schvaluje přijetí investičního úvěru na rekonstrukci VO ve výši 835.000,--Kč od České spořitelny a.s., se splatností do 5 let, za podmínek uvedených v úvěrové smlouvě, ZO schvaluje smlouvu o úvěru a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy, dále ZO schvaluje zřízení bankovního účtu u České spořitelny a.s. z kterého budou inkasně sráženy splátky úvěru. (Smlouva je přílohou č.3 zápisu jednání ZO)


ZO schvaluje financování rekonstrukce MŠ zálohově až do výše ceny za dílo.


ZO schvaluje žádost dodavatele, IT INNOVATION s.r.o. a vyslovuje souhlasu s postoupením pohledávky ze smlouvy o dílo „REKONSTRUKCE VO v OBCI Račetice“ ze dne 20. 01. 2014 na tuzemský bankovní ústav ČSOB a.s. a pověřuje pana Vlastislava Hofmana k potvrzování uznání závazku na fakturách vystavených Obci Račetice.


ZO mění US č. 25/2011 a to pouze změnou kupujícího - nájemníka z paní Pokorné na pana Vančatu.


Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>