Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje přijetí dotace na DMC ve výši 8.569.761,- Kč a souhlasí s podepsáním Dohody o poskytnutí dotace s Státním zemědělským intervenčním fondem.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zo schvaluje přijetí neinvestiční dotace z KÚ ÚL 35.000,- Kč na realizaci projektu "Tradiční obecní veselice" s dobou použití do 31.12.2012.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo pořízení 4 ks informačních tabulí se znakem obce a s textem „Vítá Vás obec Račetice „ a jeden štít na fasádu radnice obec Račetice a znak obce.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo vypracování projektové dokumentace na vybudování chodníků a přechodů pro chodce v trase kostel – Kvasničkovi a v trase zastávka BUS – cibulárna. Cena PD nepřesáhne částku 20.000,-Kč a zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu o vypracování žádosti o dotaci.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo režim účtování služebních cest starosty a místostarosty dle skutečnosti.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo vypsání soutěže o nejvýhodnější návrh zástavby ploch A1, A2, A5 a A6 a souhlasí s vypsáním soutěže. Dále schvaluje podmínky a kritéria veřejné soutěže.
Režim veřejné nabídky prodeje pozemků k zástavbě
Obec Račetice nabízí výše uvedené pozemky k prodeji za těchto podmínek:
- Prodej se uskuteční za cenu předloženou formou nabídky v uzavřených obálkách
- Zájemce je povinen respektovat charakter a náplň objektu takto – objekt bude maximálně 2 patrový s obytným podkrovím, přičemž v prvním nadzemním podlaží musí být umístěny provozovny nebo služby veřejného charakteru.
- Objekt musí respektovat charakteristiku stávající venkovské zástavby (zejména sedlová střecha s pálenou krytinou, fasáda omítka, okna dřevěná nebo plastová imitující dřevo)
- Návrh dispozice včetně pohledů na objekt musí být součástí nabídky.
- Minimální prodejní cena je dle znaleckého posudku.
- Zájemce se zaváže vybudovat a zprovoznit objekt včetně služeb do 3 let s udržitelností minimálně dalších 5 let.
- V případě splnění výše uvedených podmínek bude uchazeči kupní cena vrácena v plné výši.
- Obec se současně zavazuje, že bude s případným zájemcem v maximální součinnosti při žádostech o dotace či při vyjednávání úvěru.
- Konkrétní podmínky soutěže budou zveřejněny na stránkách obce v sekci veřejná soutěž dne 27. února 2012 zadávací lhůta pro příjem nabídek, bude činit 30 dní.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo variantu č. 3
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s podpisem smlouvy s Internethome, s.r.o..
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo zvýšení správního poplatku za vklad do Katastru nemovitostí z 500,- Kč na 1.000,-Kč.
ZO schválilo dotaci ve výši 7.378,-Kč na provoz Nemocnice Kadaň, s.r.o. na rok 2012.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu a místostarostu ke všem úkonům týkající se žádostí o dotace za obec Račetice pro rok 2012.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>