Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO pověřuje Obecní úřad k vydání rozhodnutí, kterým povoluje zvláštní užívání komunikací, chodníků a veřejných ploch v Kú Račetice obce na všech pozemkových parcelách zapsaných na LV 1 pro umístění inž. sítí, splašková a dešťová kanalizace, teplovod a přípojky teplovodu, NN, VO a TLF a souhlasí s realizací inž.sítí mimo těleso vozovky III/22417 na parcele 275/1 a pověřuje starostu podpisem Smluv o provedení stavby na pozemku č. VIII/2005/2013/CV a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku č.smlouvy VI/2028/2013/CV. (návrh smlouvy přílohou)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků a schvaluje přípravu smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností BOND Corporation a.s..

2 ha z 271/16 Bond Corporation
130 m 365/1 Sluníčko žádost (čp. 38)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Obec souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a se stavebním povolením pro realizaci stavby Ústavu sociální péče nájemní bydlení pro seniory, inženýrských sítí a komunikaci na p.p.č. 271/23, 411/3 a 411/2 a pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce a budou na nich provedeny inženýrské sítě.

271/16 30204 orná, sousední nedotčená stavbou Obec Račetice, Račetice 11, 438 01 Žatec IČ: 673161

430/1 2883 ostatní komunikace, ostatní plocha Sousední nedotčená stavbou411/2 1649 ostatní komunikace, ostatní plocha Přípojka NN, úprava Trafa, obslužná komunikace

Obec Račetice, Račetice 11, IČ: 673 161, 438 01 Žatec

373 654 vodní nádrž umělá, vodní plocha Napojení dešťové kanalizace

372/1 835 ostatní komunikace, ostatní plocha Přípojka dešťové a splaškové kanalizace, chodník,

VO, přípojka teplovodu

369/1 7528 ostatní komunikace, ostatní plocha Přípojka dešťové a splaškové kanalizace
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2012. (výkazy jsou přílohou zápisu)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo nové členy stavebního a investičního výboru a to pana Dubinčáka Jaroslava a Kirchmayra Martina.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo nového předsedu stavebního a investičního výboru pana Hofmana Vlastislava.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 1
ZO schválilo nového člena finančního výboru a to paní Dobročaniovou Jarmilu.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO rozhodlo prodat části pozemku p.č. 411/2 dle odděleného geometrického plánu č. 118-9/2013, kdy vzniká nový pozemek 411/3 o výměře 905m2, který je předmětem prodeje za účelem obecně prospěšného záměru nájemní bydlení pro seniory – komunikace, za smluvní cenu 150,-Kč/m společnosti BOND Corporation, a.s. IČ 29132967 s předkupním zpětným odkupem v případě neuskutečnění realizace projektu za stejnou cenu a zřízením věcného břemene práva vstupu pro veřejnost (veřejná komunikace) na parcelu 411/3. Zastupitelstvo schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu k podepsání.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 411/2 o výměře cca 6 x 195m za účelem výstavby obecně prospěšného záměru (nájemní bydlení pro seniory - komunikace).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje příspěvek na ozdravný pobyt dětí do 15 let uskutečněný v roce 2013 ve výši 1.000,-Kč na dítě. Příspěvek bude vyplácen na základě předloženého dokladu o zaplacení pobytu a potvrzení o jeho účasti.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>