Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje a pověřuje starostu k jejímu podpisu. (Návrh smlouvy je přílohou č. 4, zápisu jednání ZO)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 200.000,-Kč k realizaci projektu "Klubovna dětského rybářského a mysliveckého kroužku".
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o pronájmu pozemku p. p. č. 271/16, 271/17 a p. p. č. 418/30 s panem Josefem Ryšavým ze dne 13. 08. 2012. Prodloužení o 1 rok za nájemné 2 x 10q, pšenice krmivo pro ryby.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje koupi pozemků od společnosti TAKANA s.r.o. jedná se o pozemek p. č. 412/150 o výměře 262 m2 a pozemek p. č. 430/4 o výměře cca 200 m2 (bude upřesněno oddělovacím plánem) za cenu 90,--Kč za m2. Daň z převodu nemovitostí zaplatí prodávající a je v ceně.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 01/02/2012DMC ze dne 13. 02. 2012 s VALC, s.r.o. – změna termínu dokončení stavby do 20. 10. 2013 a pověřuje starostu k podpisu.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí úvěru od společnosti CREDIT ALLIANCE, SE, se sídlem Argentinská 1139/28, Praha 7, IČ 248 05 394 ve výši 6,000.000,--Kč pro předfinancování stavby DMC Račetice, č. p. 18 dle dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR.

ZO dále schvaluje Smlouvu o úvěru č. CA 100258/2013, Dodatek č. 1- Žádost o čerpání k uvedené smlouvě,

Zástavní smlouvu o zřízení zástavního práva č. CA 100258/2013, k nemovitostem:

č. p. 18 na p. p. č. 374, č. p. 44 na p. p. č 384, p. p. č. 271/17, 271/24, 369/1, 371, 374, 418/30, 384 vše zapsané na LV č. 1 pro katastrální území Račetice, obec Račetice.

Rozhodčí smlouvu, Vinkulaci pojistného plnění pro č. p. 18 a 44, Smlouvu o zajišťovacím převodu, Návrh na vklad zástavního práva do KN a pověřuje starostu k podpisu výše uvedených dokumentů jménem obce.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje paní Ježkovou k zajištění všech dokumentů k získání dotace z UP na 4 pracovní místa.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje na rok 2013 vyrovnaný rozpočet: příjmy ve výši 12,933.000,--Kč a výdaje ve výši 12,933.000,--Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Račetice s výhradou a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Račetice za rok 2013 a na základě ní přijatá opatření.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí dotace a podmínek dotace na „Dovedné ruce“ ve výši 30 000,-Kč a vyhotovení Územního plánu ve výši 200 000,-Kč obě od Ústeckého kraje a pověřuje starostu podpisem dotačních smluv.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>