Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO neschválilo výši 50.000,--Kč pořádkové pokuty.
Pro : 2 Proti : 3 Zdržel se : 0
ZO schvaluje závazek k odstranění betonové suti (majetek obce) uložené na pozemku p. č. 418/48 a p. p. č. 418/24 a stanovilo termín odstranění do 30. 03. 2014.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 412/270 o výměře 187m2 za cenu 50,--Kč/m2 a poplatek 2.716,--Kč paní Pavlíně Valáškové.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje umístění sídla společnosti BOND Development s.r.o. na adrese Račetice 11, 438 01 Žatec za roční poplatek 4.500,-- Kč.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje převod hospodářského výsledku z let minulých ve výši 392,06 Kč do rezervního fondu MŠ.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje úhradu ztráty za rok 2013 ve výši 46.850,11 Kč z rezervního fondu MŠ.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvy dle přílohy č. 4 (Smlouvy o spolupráci při výstavbě a provozování Ústavu sociální péče a pečovatelských služeb nájemní bydlení pro seniory na teplofikace obce Račetice, Nájemní smlouvu a Kupní smlouvu na odkoupení nemovitostí a odkoupení práv k rozestavěné stavbě a všem stavebním oprávněním k pokračování výstavby) a pověřuje starostu k jejich podpisu.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje zapracování připomínek do předložených smluv.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje prodej majetku – nemovitostí společnosti Bond Development s.r.o.:p. p. č. 271/23                 o výměře           16 406 m2          orná půda,

p. p. č. 411/3                   o výměře           905m2                 ostatní,

p. p. č. 414/10                 o výměře           221m2                 ostatní,

p. p. č. 414/47                 o výměře           105m2                 trvalý travní porost,

p. p. č. 414/7                   o výměře           307m2                         ostatní,

p. p. č. 414/4                   o výměře           1008m2               trvalý travní porost,

p. p. č. 414/2                   o výměře           2683m2                      ostatní,

p. p. č. 414/6                   o výměře           729m2                        ostatní,za cenu 3 200 000,--KčaProdej vlastnických práv k rozestavěné stavbě a práv ke stavebnímu povolení k současnému stavu rozestavěné stavby kotelny na p. p. č. 414/10 v celkové výši 2 000 000,--Kč, na vypořádání nákladů na pořízení Územního rozhodnutí pro výstavbu skladové haly a Stavebního povolení na Výstavbu kotelny a stavebního povolení pro stavbu Teplofikace 2 etapa (část v trase Kotelna – č. p. 20) ve výši 300 000,--Kč (suma je včetně započtení dosavadní činnosti obce vůči spol. BOND Corporation a.s.) a nákladů na projektovou dokumentaci k výše uvedeným povolením ve výši 240 000,--Kč, tedy na úhradě dle výše uvedeného v celkové výši 3 040 000,-Kč.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků dle zveřejněného záměru. (příloha č. 3 jednání ZO).
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>